Regnskab 2012

Fordelingshjul - Sådan brugte vi pengene

Resultatopgørelse for 2012
1.000 kr.

Kontingenter
Testamentarisk arv, gaver og rettigheder
Bidrag fra legater og fonde
Indsamlinger
Tilskud fra Tips og Lotto
Finanslovsbevilling (Dyrevelfærdspuljen)
Finanslovsbevilling (Vagtcentralen)
Momskompensation
Øvrige indtægter
Indtægter

Udgifter til indtægtsskabende aktiviteter
Nettoindtægter

Administrationsomkostninger
Ombygning og indretning af Alhambravej 13 og 15
Resultat før udgifter til dyrebeskyttelse

Politisk ledelse

Nationale partnere
Internationale partnere
Samarbejdspartnere

Lokalt dyreværnsarbejde
Familiedyr og internater
Fauna
Forsøgsdyr
Landbrugsdyr
Dyreværnsarbejde

Informationsvirksomhed
Magasinvirksomhed
Børn og unge
Informationsvirksomhed

Udgifter til dyrebeskyttelse

Resultat før finansielle poster

Resultat af Udviklingscenter for Husdyr på Friland K/S
Finansielle poster
Årets resultat

22.729
36.485
1.785
1.149
1.260
2.110
2.000
3.103
449
   71.070


 -5.936
 65.134

-7.638
-99
57.397

2.668

 299
1.236
1.535

27.667
5.900
8.188
758
5.703
48.216

10.815
4.252
91
15.158

67.577

-10.180

-28
485
-9.723

AKTIVER

1.000 kr.

Grunde og bygninger
Andre anlæg og inventar
Materielle anlægsaktiver

Kapitalandele i Udviklingscenter for Husdyr på Friland K/S
Deposita
Finansielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver i alt

Varebeholdning
Tilgodehavender
Værdipapirer
Likvide beholdninger
Periodeafgrænsningsposter
Omsætningsaktiver
Aktiver i alt

PASSIVER
Foreningens kapitalkonto
Urealiseret kursgevinst/-tab
Overført resultat
Egenkapital

Leverandører
Anden gæld
Modtagne a conto arvebeløb
Gældsforpligtelser

Passiver i alt

16.875
13
16.188

 2.856
17
2.873

19.761

283
4.765
43.910
7.604
37
56.599
76.360

1.000 kr.
5.490
-823
51.397
56.064

264
8.822
11.210
20.296

76.360

Hjælp
dyrene

Når du støtter Dyrenes Beskyttelse bakker du op om vores vigtige arbejde med bl.a. dyreambulancer, internater, dyreværnsarbejde og vores store politiske arbejde for dyrs velfærd...

Læs mere

Tilbudsmail

Modtag ugens tilbud på

dyrevelfærd

"Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" samt økologiske fødevarer