Regnskab 2013

Fordelingshjul - Sådan brugte vi pengene

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

  2013     2012

TDKK     TDKK

Kontingenter
Testamentarisk arv, gaver og rettigheder
Bidrag fra legater og fonde
Indsamlinger
Tilskud fra Tips og Lotto
Finanslovsbevilling (Dyrevelfærdspuljen)
Finanslovsbevilling (Vagtcentralen)
Momskompensation
Øvrige indtægter
Indtægter

Udgifter til indtægtsskabende aktiviteter
Nettoindtægter

 Administrationsomkostninger
Ombygning og indretning af Alhambravej 13 og 15
Resultat før udgifter til dyrebeskyttelse

Politisk ledelse

Nationale partnere
Internationale partnere
Samarbejdspartnere

Lokalt dyreværnsarbejde
Familiedyr og internater
Fauna
Forsøgsdyr
Landbrugsdyr
Dyreværnsarbejde

Informationsvirksomhed
Magasinvirksomhed

Informationsvirksomhed

Udgifter til dyrebeskyttelse

Resultat før finansielle poster

Resultat af Udviklingscenter for Husdyr på Friland K/S
Finansielle poster
Årets resultat

22.718
43.229
1.532
1.942
1.092
2.000
2.000
1.745
465
76.723

-7.013
69.710

 -7.966
-32
61.712

 2.764

307
1.502
1.809

30.170
7.171
10.106
443
5.132
53.022

8.231
3.894

12.125

69.720

-8.008

4
886
-7.118

 

 

22.729
36.485
1.785
1.149
1.260
2.110
2.000
1.358
449
69.325


 -5.936
 63.351

-7.638
-99
55.614

2.668

 299
1.236
1.535

28.041
5.900
8.188
758
5.703
48.590

10.868
4.252

15.120

67.913

-12.299

-28
485
-11.842

 

 

   

 

Balance 31. december

 

   

 

 

2013     2012

 

TDKK     TDKK

AKTIVER

 

   

 

Grunde og bygninger
Andre anlæg og inventar
Materielle anlægsaktiver

Kapitalandele i Udviklingscenter for Husdyr på Friland K/S
Deposita
Finansielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver

Varebeholdninger
Tilgodehavender
Værdipapirer
Likvide beholdninger
Mellemregning, Præmielegat
Mellemregning, Alm. legat
Mellemregning, Hans Kiers Fond
Periodeafgrænsningsposter
Omsætningsaktiver

Aktiver i alt

31.944
315
32.259

2.860
17
2.877

35.136

334
4.000
14.496
5.172
0
92
150
0
24.244

59.380

   

16.875
13
16.188

2.856
17
2.873

19.761

283
2.507
43.910
7.604
3
84
52
37
54.480

74.241

         
  TDKK
    TDKK
PASSIVER        

Foreningens kapitalkonto
Urealiseret kursgevinst/-tab
Overført resultat
Egenkapital

Leverandører
Anden gæld
Modtagne acontoarvebeløb
Mellemregning, Præmielegat
Ikke anvendte tilskud

Gældsforpligtelser

Passiver i alt

5.490
67
39.474
45.031

266
7.348
6.242
3
490

14.349

 59.380

   

5.490
-823
49.278
56.064

264
8.822
11.210
0
0

20.296

74.241

Hjælp
dyrene

Når du støtter Dyrenes Beskyttelse bakker du op om vores vigtige arbejde med bl.a. dyreambulancer, internater, dyreværnsarbejde og vores store politiske arbejde for dyrs velfærd...

Læs mere

Kom med i Dyrenes Kids Club

Bliv klogere på dyr og mød nye dyrevenner

Få et prøvemedlemskab af Dyrenes Kids Club og få adgang til vores digitale univers
Her
LUK DETTE VINDUE
Underskriftindsamling

Stop lange dyretransporter

Millioner og atter millioner af dyr bliver hvert år transporteret på lange anstrengende transporter over de europæiske grænser. Undervejs udsættes de for stress, sult, dehydrering, smerte og ikke sjældent død.

Hjælp os med at råbe politikerne op og få de lange dyretransporter stoppet – én gang for alle. 

Med din underskrift bakker du op om vores kamp.

1
 
1) Oplyser du dit telefonnummer, kan vi kontakte dig telefonisk vedr. Dyrenes Beskyttelses arbejde og kampagner

Tak for din underskrift!