Vedtægter

Foreningens vedtægter er vedtaget på de ordinære repræsentantskabsmøder 12. maj 2007, 17. april 2010 og 21. april 2012

vedtægterForeningens visioner og mission
§ 1.
Foreningens navn er Dyrenes Beskyttelse.
§ 2. Foreningens vision er:

Dyrenes Beskyttelse er førende inden for dyrevelfærd og sætter rammer for en harmonisk samhørighed imellem dyr, mennesker og natur.

§ 3. Foreningens mission er, at:

 • Arbejde for at dyrevelfærd indgår som en vigtig del i den offentlige debat.
 • Bibringe mennesker viden om dyrs behov og naturlige adfærd
 • Yde hjælp til dyr i nød
 • Arbejde for at sikre dyrs velfærd en høj beskyttelse i national og international lovgivning
 • Indgå aftaler om god dyrevelfærd med organisationer og brancher, der har dyr i deres varetægt
 • Samarbejde med virksomheder og organisationer med samme værdigrundlag som Dyrenes Beskyttelses
 • Arbejde for at sikre, at dyreværnslovgivningen overholdes i ånd og bogstav.
 • Arbejde for afvikling af brug af forsøgsdyr
 • Arbejde for at forbrugerne efterspørger produkter fra dyr, der har haft god dyrevelfærd


Foreningens medlemmer
§ 4.
Enhver, der tilslutter sig Foreningens formål, kan blive medlem. Den, der handler mod Foreningens formål og derved skader Foreningens arbejde, kan af bestyrelsen nægtes optagelse i Foreningen eller ekskluderes af denne. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer af Foreningen.

Kontingent
§ 5
. Foreningens kontingent fastsættes af repræsentantskabet, der kan vedtage regler om særligt kontingent for bestemte grupper medlemmer og om livsvarigt medlemskab mod betaling af engangskontingent. Medlemmer, der ikke har betalt skyldigt kontingent, slettes af medlemslisten.

Medlemskredse
§ 6
. Danmark opdeles i medlemskredse, som lokalt arbejder for opfyldelse af Foreningens formål. Inddelingen i kredse fastsættes af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 2. Til at koordinere arbejdet i kredsen og repræsentere Foreningen udadtil i lokalsamfundet kan kredsens medlemmer vælge en eller flere kredsformænd på et valgmøde, hvor mindst 20 medlemmer skal være til stede og hvor der ikke kan stemmes ved fuldmagt.

Stk. 3. Er der ikke opstillet flere kandidater til kredsformand, og begærer ingen af kredsens medlemmer valg, udpeger bestyrelsen en eller flere kredsformænd efter indstilling fra den i § 7 nævnte områdeformand, der indstiller i samråd med områdets kredsformænd. Forinden udpegning sker, skal det ledige hverv som kredsformand, og hvem det tænkes besat med, offentliggøres i Dyrevennen, og medlemmerne skal have mindst to uger til at gøre indsigelse i.

Stk. 4. Valgte og udpegede kredsformænd skal godkendes af repræsentantskabet på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde.

Stk. 5. Hvis vedkommende områdeformand finder, at en kredsformand ikke varetager sit hverv på tilfredsstillende måde, kan bestyrelsen, efter at have indhentet udtalelse fra områdets kredsformænd, fratage ham hvervet. Afgørelsen kan af den afsatte kredsformand indbringes på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde.

Stk. 6. Til at bistå kredsformandens arbejde, kan områdeformanden udpege en eller flere kredsassistenter efter indstilling fra kredsformanden. Kredsassistenter har adgang til at deltage i områdemøder uden stemmeret. Områdeformanden kan efter indstilling fra kredsformanden afsætte en kredsassistent.

Områder
§ 7.
Danmark inddeles i områder, der fastsættes af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen. Blandt områdets kredsformænd vælger disse en områdeformand for 3 år, som skal koordinere kredsformændenes arbejde i området samt repræsentere dette i bestyrelsen, jfr. § 11.

Repræsentantskabet
§ 8
. Repræsentantskabet er Foreningens højeste myndighed. Repræsentantskabet består af samtlige kredsformænd samt af de bestyrelsesmedlemmer, der ikke er kredsformænd.

§ 9. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes i april efter indkaldelse med mindst 14 dages varsel i Foreningens medlemsblad med angivelse af foreløbig dagsorden eller ved brev til samtlige repræsentanter.

Stk. 2. Repræsentantskabsmødets dagsorden skal omfatte følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning
 3. Budget
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af fagkyndige medlemmer til bestyrelsen, herunder eventuelt valg af præsident og vicepræsident
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt


Stk. 3. Forslag under stk. 2 pkt. 7 skal indsendes til Foreningens sekretariat senest den 1. marts. Forslag under stk. 2 pkt. 8 indsendes som nævnt i § 12.

Stk. 4. Kun tilstedeværende medlemmer af repræsentantskabet kan afgive stemme. Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal, jf. dog §§ 19-20 om vedtægtsændringer og om Foreningens opløsning.

Stk. 5. Ethvert lovligt indvarslet ordinært repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt.

§ 10. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Desuden kan 20 kredsformænd skriftligt med angivelse af dagsorden forlange, at der skal afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde senest 6 uger efter begæringens modtagelse.

Stk 2. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen sker gennem medlemsbladet, dagspressen eller ved brev til samtlige medlemmer af repræsentantskabet.

Stk. 3. Ethvert lovligt indkaldt ekstraordinært repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt for så vidt angår dagsordenen.

Stk. 4. Beslutninger truffet ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan af bestyrelsen sendes til urafstemning hos repræsentanterne.

Bestyrelsen
§ 11
. Foreningen ledes mellem repræsentantskabsmøderne af en bestyrelse på op til 20 medlemmer.

Stk. 2. Op til 7 af bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år på det ordinære repræsentantskabsmøde, efter at den siddende bestyrelse har stillet forslag til valget. Disse bestyrelsesmedlemmer vælges blandt personer med fagområder, som er af betydning for Foreningens arbejde. Genvalg kan finde sted. Ved ledighed sker valg alene for resten af valgperioden.

Stk. 3. De øvrige bestyrelsesmedlemmer udgøres af foreningens områdeformænd, der indtræder i bestyrelsen, når de bliver valgt på et områdemøde.

Stk. 4. Såfremt præsident og vicepræsident ikke allerede er indvalgt i bestyrelsen, indtræder de i denne i deres valgperiode som ekstraordinære medlemmer, indtil de måtte blive indvalgt i bestyrelsen efter reglerne i § 7 og § 11 stk. 2.
 
§ 12. Forslag fra bestyrelsen til de i § 11 stk. 2 nævnte bestyrelsesmedlemmer med særlige fagområder skal være foreningens sekretariat i hænde senest den 1. marts. Umiddelbart derefter underretter sekretariatet skriftligt samtlige medlemmer af repræsentantskabet om indkomne forslag.

Stk. 2. Ethvert medlem af repræsentantskabet har derefter adgang til at stille forslag om valg af andre kandidater til posterne som bestyrelsesmedlemmer med særlige fagområder. Sådanne forslag skal være foreningens sekretariat i hænde senest den 15. marts. Umiddelbart derefter underretter sekretariatet skriftligt samtlige medlemmer af repræsentantskabet om forslagene.

§ 13. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt.

Stk. 2. Bestyrelsesmøde indkaldes efter præsidentens bestemmelse skriftligt med angivelse af dagsorden og med mindst 14 dages frist.

Stk. 3. 3 medlemmer af bestyrelsen kan forlange et bestyrelsesmøde afholdt ved skriftlig henvendelse til præsidenten, som derefter inden 14 dage skal indkalde bestyrelsen til møde som bestemt i stk. 2.

Stk. 4. Ethvert lovligt indkaldt bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt. Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, således at præsidentens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

Stk. 5.  Der føres protokol over bestyrelsens møder, og referat udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer snarest muligt efter mødet.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter og offentliggør sin forretningsorden.

Forretningsudvalg
§ 14
. Mellem bestyrelsesmøderne ledes Foreningen af et forretningsudvalg.

Stk. 2. Bestyrelsen vælger snarest muligt efter det ordinære repræsentantskabsmøde 5 af sine medlemmer til forretningsudvalget. Derudover er præsident og vicepræsident fødte medlemmer af udvalget.

Stk. 3. Forretningsudvalget indkaldes af præsidenten, eller når 2 af dets medlemmer anmoder derom.

Stk. 4. Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer er til stede. Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer således, at præsidentens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

Stk. 5. Der føres protokol over forretningsudvalgets møder.

Præsidium
§ 15
. Præsidenten, og i dennes fravær vicepræsidenten, leder og koordinerer bestyrelsens og forretningsudvalgets arbejde og har mellem disse møder den overordnede ledelse af Foreningens arbejde.

Stk. 2. Præsident og vicepræsident vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde for 3 år, efter at den siddende bestyrelse har stillet forslag til valget. Skal præsident og vicepræsident vælges på samme repræsentantskabsmøde, vælges vicepræsidenten dog for 2 år. Bestemmelserne i § 12 om opstilling til valg finder tilsvarende anvendelse

Direktør og sekretariat
§ 16
. Foreningens direktør ansættes og afskediges af bestyrelsen.

Stk. 2. Andet personale ansættes og afskediges af direktøren, der informerer forretningsudvalget. Direktøren fastsætter personalets arbejdsområder og beføjelser.

Stk. 3. Det påhviler direktøren at lede foreningens drift under iagttagelse af de almindelige og specielle retningslinjer, der måtte blive anvist af bestyrelsen, forretningsudvalget eller præsidiet.

Stk. 4. Direktøren har ansvaret for at udarbejde forslag til budget og handlingsprogram senest i november måned forud for det kommende budgetår til godkendelse i bestyrelsen.
Bestyrelsen fremlægger budgettet til orientering på det årlige repræsentantskabsmøde.

Stk. 5. Direktøren holder løbende bestyrelsen underrettet om sine dispositioner samt rapporterer hvert kvartal til forretningsudvalget for de faktiske indtægter og afholdte udgifter i forhold til budget samt fremlægger det sidste års regnskab til godkendelse på det årlige repræsentantskabsmøde.

Stk. 6. Direktøren repræsenterer i samarbejde med bestyrelsen foreningen i forhold til offentligheden.

Stk. 7. Direktøren udarbejder oplæg og materiale til bestyrelsens møder og deltager i bestyrelsens forhandlinger uden stemmeret.

Habilitet
§ 17.
Ingen kredsformand og intet bestyrelsesmedlem kan have et fast, indtægtsgivende engagement med foreningen. Repræsentantskabet kan under særlige omstændigheder dispensere fra denne regel.

Foreningens økonomi
§ 18
. Bestyrelsen er over for repræsentantskabet ansvarlig for Foreningens midler. Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor. Foreningens regnskabsår er kalenderåret

Stk. 2. Foreningen tegnes af 3 forretningsudvalgsmedlemmer. Adgangen til at tegne Foreningen kan delegeres af forretningsudvalget. Herfra undtages optagelse af lån og indgåelse af kaution og anden sikkerhedsstillelse, samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom, bortset fra bobehandlinger.

Vedtægtsændringer
§ 19
. Vedtægtsændringer kan foretages på det ordinære repræsentantskabsmøde, når 2/3 af de tilstedeværende repræsentanter stemmer derfor.

Stk 2. Vedtægtsændringer træder i kraft ved vedtagelsen.

Foreningens opløsning
§ 20.
Forslag om Foreningens opløsning skal vedtages på to efter hinanden følgende ordinære repræsentantskabsmøder med 2/3 af de tilstedeværende repræsentanters stemmer.

Stk. 2. Er Foreningens opløsning lovligt besluttet, afgøres det ved simpelt stemmeflertal, hvorledes Foreningens midler skal anvendes. Dog kan kun foreninger og institutioner, der arbejder efter samme formål, komme i betragtning som arvtagere.

Forretningsorden for bestyrelse, forretningsudvalg m.v.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 23. marts 2004

Bestyrelsen

1. Foreningen ledes mellem repræsentantskabsmøderne af bestyrelsen.

2. Bestyrelsen er ansvarlig for udførelsen af handlingsplaner og for at formulere Dyrenes Beskyttelses holdninger på områder, der ikke er beskrevet i handlingsplanerne, eller, såfremt forudsætningerne for handlingsplanerne ændres, at justere disse i fornødent omfang.

3. Bestyrelsen nedsætter udvalg inden for særlige fagområder. Bestyrelsen kan delegere kompetence til, at udvalgene kan optræde på bestyrelsens vegne.

4. På bestyrelsens første møde umiddelbart efter mødet i repræsentantskabet

 • vælger bestyrelsen medlemmerne af forretningsudvalg
 • nedsætter bestyrelsen udvalg og fast­sætter udvalgenes kommissorium
 • vælger bestyrelsen medlemmer af udvalg
 • fastsættes tidspunkterne for bestyrelsesmøderne frem til næste repræsentantskabsmøde.

5. Bestyrelsen holder et møde i september måned, hvor bestyrelsen

 • udpeger Årets Dyreven.

6. Bestyrelsen afholder en gang om året i november eller begyndelsen af december et bestyrelsesseminar. På bestyrelsesseminaret skal bestyrelsen

 • vedtage budget
 • hvert andet år godkende forslag til 2-årige handlingsplaner for foreningens virke.

7. Bestyrelsen skal afholde et møde i marts måned, hvor bestyrelsen

 • skal godkende regnskab for det foregående kalenderår til fremlæggelse på det førstkommende repræsentantskabsmøde
 • skal godkende beretning for det foregående kalenderår til fremlæggelse på det førstkommende repræsentantskabsmøde
 • skal godkende udkast til dagsorden for repræsentantskabsmøde, herunder tage stilling til eventuelle indkomne forslag
 • skal udarbejde udkast til kommissorium for udvalgenes arbejde.

Forretningsudvalg
8. Forretningsudvalget fungerer som foreningens økonomiudvalg og

 • skal godkende kvartalsopgørelser om foreningens økonomi
 • tage stilling til større økonomiske dispositioner ud over det i budgettet fastlagte
 • udarbejder efter indstilling fra direktøren udkast til budget for det kommende år til forelæggelse for bestyrelsen til vedtagelse på bestyrelsesseminaret
 • udarbejder udkast til regnskab og årsberetning til godkendelse i bestyrelsen
 • varetager under ansvar for bestyrelsen dennes funktioner i det omfang, beslutninger ikke bør eller kan afvente førstkommende bestyrelsesmøde.

9. Forretningsudvalget

 • forbereder bestyrelsesmøder og -seminarer
 • forbereder møder i Nordisk Dyrebeskyttelsesråd
 • er ansvarlig for information og markedsføring
 • fastlægger mandater for Dyrenes Beskyttelses repræsentant i Eurogroup for Animals og WSPA.


10.
Præsidenten
Præsidenten, og i dennes fravær vicepræsidenten, har mellem bestyrelsens og forretningsudvalgets møder den overordnede ledelse af foreningens arbejde og varetager under ansvar for forretningsudvalget dettes funktioner i det omfang, beslutninger ikke bør eller kan afvente førstkommende møde i forretningsudvalget.

Udvalg

11. Der er følgende udvalg

 • Internat- og familiedyrsudvalg
 • Faunaudvalg
 • Forsøgsdyrsudvalg
 • Husdyrudvalg
 • Hesteudvalg.

12. Udvalgene består af 4-8 bestyrelsesmedlemmer.

13. Udvalget vælger på sit første møde efter mødet i repræsentantskabet en formand.

14. Formanden godkender dagsorden for, leder og er ansvarlig over for udvalget for referat af udvalgets møder.

15. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af udvalgets medlemmer deltager i udvalgets møde, og beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer, således at formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

16. Udvalgene udarbejder udkast til handlingsplan inden for udvalgets kommissorium.

17. Udvalget er ansvarlig for gennemførelse af de godkendte handlingsplaner inden for udvalgets kommissorium.

18. Et udvalg kan inden for sit faglige område træffe beslutninger inden for de af bestyrelsen fastsatte mandater.

19. Udvalgene kan iværksætte aktiviteter i henhold til handlingsplanerne og det af bestyrelsen vedtagne budget.

20. Andre aktiviteter kan derudover gennemføres, når budget for aktiviteten er godkendt af forretningsudvalget.

21. Forretningsudvalget udpeger efter indstilling fra det pågældende udvalg Dyrenes Beskyttelses repræsentanter i råd, nævn og udvalg.

22. Udvalgene fastlægger mandater for Dyrenes Beskyttelses repræsentanter. Desuden fastlægger udvalgene mandater for forhandlinger med brancheorganisationer, virksomheder samt forhandlinger i forbindelse med dansk og international lovgivning.

23. Udvalgsformanden eller præsidenten godkender pressemeddelelser, inden de udsendes af foreningen.


Forretningsorden

24. Ændringer af denne forretningsorden kan foretages med almindeligt flertal, såfremt ændringer er optaget på et ordinært bestyrelsesmødes dagsorden og forslagene er i overensstemmelse med vedtægterne.

25. Forretningsordenen offentliggøres på samme måde som Dyrenes Beskyttelses vedtægter.


Kommissorier for bestyrelsesnedsatte udvalg. Vedtaget på bestyrelsesmødet den 17. august 2004
Forretningsordenen, vedtaget på 4. bestyrelsesmøde den 23. marts 2004, fastlægger følgende om de af bestyrelsen nedsatte udvalg:

1. Der er følgende udvalg

 • Internat- og familiedyrsudvalg
 • Faunaudvalg
 • Forsøgsdyrsudvalg
 • Husdyrudvalg
 • Hesteudvalg.


2. Udvalgene består af 4-8 bestyrelsesmedlemmer.

3. Udvalget vælger på sit første møde efter mødet i repræsentantskabet en formand.

4. Formanden godkender dagsorden for, leder og er ansvarlig over for udvalget for referat af udvalgets møder.

5. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af udvalgets medlemmer deltager i udvalgets møde, og beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer, således at formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

6. Udvalgene udarbejder udkast til handlingsplan inden for udvalgets kommissorium.

7. Udvalget er ansvarlig for gennemførelse af de godkendte handlingsplaner inden for udvalgets kommissorium.

8. Et udvalg kan inden for sit faglige område træffe beslutninger inden for de af bestyrelsen fastsatte mandater.

9. Udvalgene kan iværksætte aktiviteter i henhold til handlingsplanerne og det af bestyrelsen vedtagne budget.

10. Andre aktiviteter kan derudover gennemføres, når budget for aktiviteten er godkendt af forretningsudvalget.

11. Forretningsudvalget udpeger efter indstilling fra det pågældende udvalg Dyrenes Beskyttelses repræsentanter i råd, nævn og udvalg.

12. Udvalgene fastlægger mandater for Dyrenes Beskyttelses repræsentanter. Desuden fastlægger udvalgene mandater for forhandlinger med brancheorganisationer, virksomheder samt forhandlinger i forbindelse med dansk og international lovgivning.

13. Udvalgsformanden eller præsidenten godkender pressemeddelelser, inden de udsendes af foreningen.

14. Internat- og familiedyrsudvalget

 • skal gennemføre, justere og afrapportere handlingsplanens afsnit om internater og familiedyr
 • skal løbende tage stilling til konkrete sager inden for internater og familiedyr
 • varetager den overordnede politiske ledelse af Dyrenes Beskyttelses internatsystem, herunder:
 • træffe afgørelse om nye internater inden for bevillingsrammen
 • deltage i det årlige møde for internatlederne
 • stillingtagen til klager over internaterne.


15. Faunaudvalget

 • skal gennemføre, justere og afrapportere handlingsplanens afsnit om fauna
 • skal løbende tage stilling til konkrete sager inden for faunaområdet
 • varetager den overordnede politiske ledelse af Dyrenes Beskyttelses net af plejestationer ved at godkende plejeprincipper.


Den praktiske tilrettelæggelse af vinterfuglefodring bliver gennemført i en særskilt organisering. Forretningsudvalget er ansvarligt for forhandlinger af kontrakter.

16. Forsøgsdyrsudvalget

 • skal gennemføre, justere og afrapportere handlingsplanens afsnit om forsøgsdyr
 • skal løbende tage stilling til konkrete sager vedrørende forsøgsdyr.


17. Husdyrudvalget

 • skal gennemføre, justere og afrapportere handlingsplanens afsnit om landbrugsdyr
 • skal løbende tage stilling til konkrete sager inden for landbruget
 • er ansvarligt for forhandlinger om kravene i mærket »Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse«.


18. Hesteudvalget

 • skal gennemføre handlingsplanens afsnit om heste
 • skal løbende tage stilling til konkrete sager vedrørende heste.

 

Standard forretningsorden for arbejdet i Dyrenes Beskyttelses områder.

Vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 25. april 2009

Kapitel 1
I henhold til vedtægterne for Dyrenes Beskyttelse § 7 inddeles Danmark i områder. Blandt områdets kredsformænd vælger disse en områdeformand for 3 år, som koordinerer kredsformændenes arbejde i området og repræsenterer området i bestyrelsen.

§ 1. Områdemøde
Stk. 1. Områderne afholder hvert år et møde i januar eller februar måned, hvor forslag til det i vedtægternes § 9 nævnte repræsentantskabsmøde udarbejdes, og indkomne forslag fra bestyrelsen drøftes.

Stk. 2. Områderne afholder endvidere hvert år et efterårsmøde med deltagelse af internat- og plejestationsledere.
Områderne kan beslutte, at der skal afholdes yderligere møder/udflugter ud over de 2 obligatoriske.

Stk. 3. Områdeformanden indkalder, såfremt 1/2 (halvdelen) af de stemmeberettigede kredsformænd skriftligt begærer det, til ekstraordinært områdemøde.

Stk. 4. Direktøren for Dyrenes Beskyttelse stiller sekretariatsbistand til rådighed for områdeformanden.

§ 2. Indkaldelse
Områdemøde indkaldes med 14 dages varsel efter områdeformandens bestemmelse skriftligt af sekretariatet med angivelse af dagsorden, herunder om evt. valg af områdeformand, indstilling af kredsformænd og forslag til behandling. Indkaldelsen sendes til de stemmeberettigede kredsformænd, konstituerede kredsformænd, kredsassistenter og internat- og plejestationsledere, der giver meddelelse om deltagelse.

§ 3. Valg af områdeformand
Stk. 1. Områdeformanden vælges på et områdemøde af de tilstedeværende stemmeberettigede kredsformænd ved simpelt flertal.

Stk. 2. Kredsformænd, der ønsker at opstille til posten som områdeformand, skal senest 3 døgn før områdemødet meddele dette til den siddende områdeformand. Kandidaturen meddeles skriftligt med kopi til sekretariat og foreningens præsidium. Opstiller flere kredsformænd til posten som områdeformand deltager foreningens præsidium eller en repræsentant for forretningsudvalget i valghandlingen. Der afholdes skriftlig afstemning med angivelse af navnet på den kandidat, der ønskes valgt. Den kandidat, der får flest stemmer, er valgt. Ved stemmelighed foretages fornyet skriftlig afstemning mellem de to kandidater med flest stemmer ved urafstemning blandt kredsformændene i området.

Stk. 3. Halvdelen af områdets kredsformænd kan inden valgperiodens udløb skriftligt, med angivelse af navnet på de kandiderende kredsformænd, kræve ekstraordinært valg af områdeformand. Valget afholdes inden 4 uger efter kravets fremsættelse på et områdemøde. § 1, stk. 3 og § 3, stk. 2 finder anvendelse.

Stk. 4. Ved valg af områdeformand er dagsordenspunktet om valg lukket for andre end de stemmeberettigede kredsformænd og repræsentanter fra foreningens forretningsudvalg.

§ 4. Områdeformandens opgave
Som led i områdeformandens koordinerende opgave efter vedtægternes § 7 påhviler det bl.a. denne
• At koordinere arbejdet i området
• at afvikle områdemøder
• at sikre, at ledige tillidshverv som kredsformand og kredsassistent besættes
• af varetage kontakten med de stedlige myndigheder og organisationer, herunder sikre, at henvendelse til myndighederne veterinærfagligt og juridisk er fagligt underbyggede, jfr. § 6, stk. 5
• at behandle klager over kredsformænd og kredsassistenter
• at udarbejde budget og foretage budgetopfølgning

Kapitel 2
I henhold til vedtægternes § 6 jfr. § 7 opdeles områderne i kredse, der ledes af en kredsformand.

§ 5. Valg af kredsformænd
Stk. 1. Områdeformanden opslår en ledig kreds i ”Dyrevennen” med angivelse af, hvor og hvornår der afholdes opstillingsmøde. Opstillingsmødet afholdes med 14 dages varsel indenfor rimelig afstand til den ledige kreds. Tilmelding til mødet foretages til områdeformanden senest 7 dage før afholdelse af mødet.

Stk. 2. Såfremt der ikke 7 dage før afholdelse af opstillingsmødet er tilmeldt mindst 20 af foreningens medlemmer, kan områdeformanden vælge at aflyse mødet, hvorefter opstillingen og konstitution af nye kredsformænd foretages af områdeformanden og kredsformændene i forbindelse med de faste møder i området.

Stk. 3. Områdeformanden skal forinden indstillingen af nye kredsformænd til Bestyrelsen foretage en vejledende afstemning i forbindelse med det ordinære områdemøde i januar/februar.

Stk. 4. En konstitueret kredsformand kan ikke godkendes af repræsentantskabet, før vedkommende har gennemgået foreningens grundkursus for nye kredsformænd. Godkendelsen kan som udgangspunkt alene foretages, såfremt den pågældende er til stede ved repræsentantskabsmødet.

Stk. 5. Områdeformanden kan fratage en konstitueret kredsformand hvervet. Beslutningen drøftes på det førstkommende ordinære områdemøde, hvor områdeformanden fremlægger sit beslutningsgrundlag.

§ 6. Kredsformandens opgaver
Stk. 1. Kredsformændene koordinerer arbejdet i kredsen og repræsenterer foreningen udadtil i lokalsamfundet, jfr. vedtægternes § 6, stk. 2.

Stk. 2. Kredsformændene behandler henvendelser om dyreværnssager i kredsen i overensstemmelse med de af repræsentantskabet vedtagne handleplaner.

Stk. 3. Kredsformændene har kompetence til at henvise nødstedte dyr til dyrlægebehandling for Dyrenes Beskyttelses regning og til Dyrenes Beskyttelses internater.

Stk. 4. Kredsformændene registrerer henvendelser om dyr i nød i dyreværnsregistret.

Stk. 5. Kredsformændene er ansvarlige for at anmeldelser til politi og andre offentlige myndigheder vedrørende overholdelse af dyreværnsloven er veterinærfagligt og juridisk velunderbyggede. Kopi af anmeldelser fremsendes til områdeformanden.

Stk. 6. Dyrenes Beskyttelses dyreværnsinspektører bistår efter anmodning kredsformændene.

§ 7. Kredsassistenter
Stk. 1. Kredsassistenter udpeges af områdeformanden efter indstilling fra den kredsformand, der ønsker assistancen i sin kreds.
 
Stk. 2. Områdeformanden tilser, at kredsassistenter tilbydes og gennemfører foreningens kurser for kredsformænd herunder især ”grundkursus for nye kredsformænd”.

Stk. 3. Områdeformanden vurderer løbende, om den enkelte kredsassistent skal tilbydes hvervet som kredsformand. Dette drøftes årligt ved det ordinære områdemøde i efteråret.

§ 8. Klager over kredsformænd
Stk. 1. Modtager Dyrenes Beskyttelse klage over en kredsformand, journaliseres klagen i sekretariatet, der anmoder kredsformanden og områdeformanden om en udtalelse vedrørende klagen. Udtalelse afgives så vidt muligt inden 7 dage fra sekretariatets høring.

Stk. 2. For at sikre en ensartet linje i klagesagsbehandlingen udarbejder sekretariatet udkast til svar til områdeformanden, der endeligt besvarer klagen med kopi af svaret til kredsformand og  sekretariat, der henlægger sagen på journalnummer.

Stk. 3. Klagesvar afgives så vidt muligt inden 14 dage efter klagens modtagelse.

Stk. 4. Dyrenes Beskyttelses præsident fører tilsyn med klagesagsbehandlingen og modtager i hvert enkelt tilfælde kopi af klage og svar.

Stk. 5. Såfremt der i området er utilfredshed med en kredsformands varetagelse af sit hverv, skal dette løbende dokumenteres i områdemødernes referater, således at Foreningens præsidium eller et medlem af forretningsudvalget har mulighed for at deltage i en lokal mægling. Dokumentationen tjener ligeledes som beslutningsgrundlag for Bestyrelsen i forbindelse med en anmodning fra områdeformanden om at fratage en kredsformand sit hverv.

Hjælp
dyrene

Når du støtter Dyrenes Beskyttelse bakker du op om vores vigtige arbejde med bl.a. dyreambulancer, internater, dyreværnsarbejde og vores store politiske arbejde for dyrs velfærd...

Læs mere

Tilbudsmail

Modtag ugens tilbud på

dyrevelfærd

"Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" samt økologiske fødevarer