DIN GUIDE TIL ET DYREVENLIGT VALG

VI GUIDER TIL DE FORSKELLIGE PARTIERS POLITIK PÅ DYREVELFÆRD

DANSKERNE VIL HAVE DYREVELFÆRD MED I VALGKAMPEN

Når danskerne snart går til valgurnerne, så er hver femte tilbøjelig til at sætte deres kryds efter, om partiet eller kandidaten fører en dyrevenlig politik. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Dyrenes Beskyttelse blandt 2050 danskere. Mere end hver tredje svarer i samme undersøgelse, at dyrevelfærd er et vigtigt tema til folketingsvalget. 

 

NYHEDER

Find din dyrevenlige EP-kandidat

Rekordhøjt antal grise på lange dyretransporter

Kalvetransporter bør forbydes ved lov

Danskerne: Dyrevelfærd er et vigtigt valgtema

Danskerne kræver forbud mod buræg

HVOR SÆTTER DU DIT DYREVELFÆRDSKRYDS?

Vi har stillet dyrevelfærdsordførerne fra  partierne i stævne om deres partiers holdning til nogle af de dyrevelfærdsproblemer, der optager danskerne mest.

STEM IKON
Socialdemokratiet

Ordfører for dyrevelfærd, fiskeri, fødevare, og landbrug, Simon Kollerup

Vil I arbejde for at forbyde produktion af buræg?

Jeg mener, det er en glædelig tendens, at produktionen af buræg er for nedadgående, og jeg synes, at ambitionen skal være, at vi helt får udfaset produktionen af buræg i Danmark. Jeg mener derfor, man bør indlede en dialog med erhvervet for at se, om vi ikke kan finde en løsning, der gør, at produktionen af buræg ophører i Danmark. Jeg vil ikke afvise, at et forbud kan komme på tale, men jeg er mere en samarbejdets mand end en forbuds-politiker. Så samarbejdet skal have lov at stå sin prøve først.

Vil I støtte en lov om obligatorisk mærkning, registrering og neutralisering af katte?

Jeg er helt enig i, at vi har et problem i forhold til herreløse katte. Det er noget forbandet svineri, for nu at udtrykke mig lidt direkte, når folk efterlader deres katte, og det skal altså stoppes. Derfor er der brug for, at vi tager hånd om problemet. For at være ærlig er jeg usikker på om lovgivning er den bedste løsning. Jeg kunne godt frygte, at det vil ramme skævt sådan, at det kun bliver de mest velstillede, der får mærket deres katte, mens de katteejere, der ikke har ressourcerne ikke får mærket deres katte. Dyrenes Beskyttelse spiller i min politiske virkelighed en vigtig rolle i at hjælpe med at konkretisere en brugbar model.

Vil I forbyde transport af spædekalve med henvisning til denne dyregruppes særlige sårbarhed?

Det er en helt uacceptabel måde at producere på, og det skal der sættes ind over for. Jeg mener, at EU skal tage ansvar og sikre, at der ikke produceres sødmælkskalve
i EU. Det løser ikke problemet, hvis vi i Danmark lukker for eksporten. Så bliver det bare kalve fra andre lande, det går ud over. Derfor mener jeg, at der skal et forbud til, så vi trækker nælden op med roden.

Vil I forbyde fiksering af søer i farestalde?

Sidst Socialdemokratiet havde regeringsmagten vedtog vi en handlingsplan, hvor det helt klart fremgik, at alle søer på sigt skal gå i løsrift. Det var erhvervet med på. Det er stadig Socialdemokratiets holdning, som vi arbejder for, og jeg mener, at det er på tide, at vi ser på området igen for at finde ud af, om der bliver gjort tilstrækkeligt for at sikre, at vi kan realisere målsætningen. Erhvervet har chancen for at levere frivilligt, men hvis det ikke lykkes, må vi tage andremidler i brug.

Du kan læse om dyrevelfærd i Socialdemokratiets politik for landbrug og fødevarer her

Dansk Folkeparti

Dyrevelfærdsordfører Karina Due

Gennem de seneste år har vi i DF fået flere store forbedringer igennem på dyrevelfærden. Det gælder bl.a. fordobling af straffen for dyremishandling, forbud mod vilde dyr i cirkus, 30-doblet kontrol af grisetransporter og ikke mindst et landsdækkende dyrepoliti. Men politiske aftaler forpligter, og vi skal sikre, at de gode tiltag har den ønskede effekt, og dét følger jeg tæt. Og jeg kan garantere, at så snart dyrepolitiet er oppe at køre, vil vi også følge deres resultater nøje, så vi får et markant løft i behandlingen af dyreværnssager over hele landet, som aftalen også lægger op til.

Vil I arbejde for at forbyde produktion af buræg?

I disse år ser vi en helt naturlig udfasning af buræg i flere butikker, og det er meget positivt. Jeg mener derfor ikke, at der er behov for at forbyde produktionen af disse æg.

Vil I støtte en lov om obligatorisk mærkning, registrering og neutralisering af katte?

Ja. Vi ser gerne, at der er flere, som udviser ansvar for deres katte ved at mærke og registrere dem via chip og/eller øremærke.

Vil I forbyde transport af spædekalve med henvisning til denne dyregruppes særlige sårbarhed?

Ja. Jeg mener, at det er uetisk at sende spædkalve til udlandet, så de kan blive opdrættet på en måde, som er forbudt i Danmark. Jeg er derfor allerede i dialog med fødevareministeren om dette.

Vil I forbyde fiksering af søer i farestalde?

Jeg ønsker bestemt ikke, at en so skal være fikseret i størstedelen af dens liv. Derfor mener jeg, at søer kun bør ligge fikseret i kortere perioder i de særlige tilfælde, hvor der er risiko for, at de kan lægge smågrisene ihjel.

Dyrevelfærd er en af Dansk Folkepartis 8 mærkesager. Læs om deres arbejde her

Venstre

Ordfører for dyrevelfærd, landbrug, fødevarer, fiskeri og miljø, Erling Bonnesen

Vil I arbejde for at forbyde produktion af buræg?

Jeg er grundlæggende ikke tilhænger af, at vi som politikere skal bestemme hvad folk skal spise. Det skal forbrugerne selv. Og jeg synes netop at udviklingen med en faldende produktion af buræg viser, at markedet og forbrugerne er de mest effektive til at ændre produktionen. Når først detailhandel og forbruger vælger at sætte
kursen, så er produktionen utrolig hurtig og dygtig til at omstille sig. Jeg er derfor sikker på, at de resterende burægproducenter selv finder ud af at omstille deres produktion i takt med at markedet udvikler sig.

Vil I støtte en lov om obligatorisk mærkning, registrering og neutralisering af katte?

Det vil medføre alt for meget bøvl, hvis man skal til at mærke og registrere alle katte, tænk bare på alle de gårdkatte som lever på landet. Katten spiller en vigtig rolle i forhold til at holde mus nede. Hvis der indføres en omfattende pligt til at mærke og registrere de katte som lever som udekatte, så er der helt sikkert mange der vil afholde sig fra at have katte. Det vil være skidt i forhold til at holde mus nede. Jeg foretrækker at det er katte som holder mus nede fremfor at der bliver brugt gift. Det fungerer fint som det er i dag – der er absolut ingen grund til at blande sig i udekattenes liv.

Vil I forbyde transport af spædekalve med henvisning til denne dyregruppes særlige sårbarhed?

Vi er en del af EU’s Indre Marked og godt for det. Det betyder at vi har fælles regler. Derfor skal vi ikke have et forbud, eller andre former for nationale særregler, og det er der i øvrigt heller ikke hjemmel til i hverken transportforordningen eller samhandelsdirektivet. Når det så er sagt, så skal der naturligvis være gode forhold for kalvene på transporten, og det er også vigtigt, at EU´s regler overholdes i de lande, som vi eksportere levende dyr til.

Vil I forbyde fiksering af søer i farestalde?

Jeg ser ingen grund til at lovgive, når erhvervet selv er rigtig godt på vej af frivillighedens vej. Næsten 25 pct. af de farestier, der er etableret de sidste fem år, er allerede indrettet til løse søer. Det er en markant udvikling som er sket på frivilligt initiativ i erhvervet. Alene i 2018 har Regeringen afsat 62,4 mio. kroner til den tilskudsordning, der skal sætter yderligere skub i etableringen af farestalde med løsdrift. Forbrugerne kan aktivt spille en rolle i den udvikling ved at vælge at købe grisekød fra hjertegrise. Så er man som forbruger aktivt med til at støtte den udvikling.

Venstre har ikke en politik for dyrevelfærd. Du kan læse om deres miljø- og fødevarepolitik her

Socialistisk Fokeparti

Ordfører for fødevarer-, landbrug- og fiskeri, Trine Torp

Vil I arbejde for at forbyde produktion af buræg?

Dyrevelfærd gælder alle dyr – også landbrugsdyr. Derfor er SF heller ikke tilhængere af buræg. Vi ønsker, at produktionen skal have en mere restriktiv regulering, så vi sikrer et vist minimum af dyrevelfærd. Vi tror på, at en strammere lovgivning og øget forbrugeroplysning om produktionen af buræg og dyrevelfærd på sigt vil betyde, at buræg helt udfases af markedet. Oplysning er et værktøj, der virker, og som kan medvirke til at ændre forbrugsvaner. Vi ser allerede en klar tendens til, at den danske burægsproduktionen falder og at flere og flere fravælger buræg i supermarkedet. Det sker parallelt med, at en række supermarkeder har valgt at fjerne buræg fra butikkerne. Det er yderst positivt, og den udvikling, skal vi sørge for fortsætter! Et egentligt forbud ligger ikke på tegnebrættet i SF, men der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi ønsker og arbejder for, at produktionen af buræg på sigt bliver udfaset helt. Et dansk forbud vil desuden ikke kunne forhindre import af buræg eller fødevarer produceret med buræg fra andre lande. Hvis vi ønsker et totalt forbud i Danmark, bør vi derfor arbejde for at få vedtaget et EU-forbud.   

Vil I støtte en lov om obligatorisk mærkning, registrering og neutralisering af katte?

Der er på nuværende tidspunkt mange problemer med herreløse katte i Danmark, og vi er derfor i SF positive overfor forslaget om at indføre obligatorisk mærkning, registrering og neutralisering af katte. Udover at sikre at flere katteejere vil tage ansvar for deres kat, vil obligatorisk mærkning og registrering også betyde, at det bliver nemmere at finde ejeren, når katten har forvildet sig væk. Obligatorisk mærkning, registrering og neutralisering af katte må derfor forventes at øge dyrevelfærden for katte helt generelt, og derfor vil SF meget gerne undersøge denne løsningsmodel nærmere. 

Vil I forbyde transport af spædekalve med henvisning til denne dyregruppes særlige sårbarhed?

I SF ønsker vi, at forholdene og kontrollen ved dyretransport skal være langt bedre. Vi er derfor heller ikke tilfredse med den uambitiøse aftale, som regeringen og Dansk Folkeparti lavede om kontrol af dyretransporter kort før nytår. Det var en tynd aftale, hvor man besluttede sig for at holde hånden over landbruget frem for at forbedre dyrevelfærden. Vi er i SF åbne for at kigge nærmere på et forbud mod transport af spædekalve, da det er en særlig sårbar dyregruppe, men på nuværende tidspunkt mener vi, at forbedrede forhold og øget kontrol er vejen frem. 

Vil I forbyde fiksering af søer i farestalde?

Ja. Hvis det står til SF, så skal fiksering af søer i farestalde forbydes. Produktionen af smågrise er et af de allerstørste dyrevelfærdsmæssige problemer i dansk landbrug, og der er derfor et stort behov for at øge velfærden for søerne. Flere undersøgelser viser, at der er en lang række negative konsekvenser ved fiksering af søer i farestalde. Dét lagt sammen med, at det er yderst tvivlsomt, om fiksering af søer rent faktisk sænker dødstallet for smågrise, gør at det kun giver mening at afsøge mulighederne for at indføre et egentligt forbud mod fiksering af søer i farestalde.


Hvilket dyrevelfærdsmæssigt spørgsmål, mener du er vigtigst i den kommende valgperiode?

Jeg mener, at det er helt afgørende, at vi får sat fokus på, at dyrevelfærd bør gælde alle dyr – også produktionsdyr i landbruget. Det handler grundlæggende om at, vi tænker dyrevelfærd ind i hele produktionskæden. Fra dyret fødes og lever sit liv i stalden til det skal transporteres til slagteriet og sidenhen skal slagtes. Der skal være ordentlige forhold, så dyrene ikke lider under psykisk og fysisk stress, og så de har mulighed for at udleve deres naturlige instinkter. Det gælder uanset om vi taler om grise, mink, høns eller andre produktionsdyr i landbruget. Alle dyr har krav på et ordentligt liv.

Læs om Socialistisk Folkepartis arbejde for dyrevelfærd her

Alternativet

Ordfører for vild natur og grøn omstilling
Finansordfører, ordfører for miljø, energi, forsyning,
bygninger, fødevarer, landbrug og dyrevelfærd, Christian Poll

Vil I arbejde for at forbyde produktion af buræg?

Alternativet ønsker et stop for hold af æglæggende høner i bure, som I beskriver. Vi ønsker generelt en omlægning til 100% økologisk produktion, hvor der jo også er langt bedre dyrevelfærd – også for høns.

Vil I støtte en lov om obligatorisk mærkning, registrering og neutralisering af katte?

Alternativet mener, katte også bør registreres og mærkes. Vi mener også, at det kan give mening at neutralisere katte, så der kommer færre uønskede katte i Danmark. 

Vil I forbyde transport af spædekalve med henvisning til denne dyregruppes særlige sårbarhed?

Alternativet ønsker at begrænse dyretransporter markant – herunder at forbyde lange transporter af spædekalve, som er særligt udsatte dyr.

Vil I forbyde fiksering af søer i farestalde?

Alternativet ønsker at komme fiksering af søer til livs længe inden 2035.

Hvilket dyrevelfærdsmæssigt spørgsmål, mener du er vigtigst i den kommende valgperiode?

Der skal udarbejdes en ny dyrevelfærdslov, som løfter dyrevelfærden fra det nuværende niveau – især for husdyr – til et niveau, hvor der er langt større vægt på at give hvert eneste dyr i vores varetægt et langt mere værdigt liv med mulighed for at udfolde naturlig adfærd.

Læs hele Alternativets vision for dyrevelfærd her

Enhedslisten

Ordfører for klima, energi, landbrug, fødevarer, fiskeri, bolig og dyrevelfærd, Søren Egge Rasmussen

Vil I arbejde for at forbyde produktion af buræg?

Enhedslisten mener, at produktionen af buræg skal forbydes hurtigst muligt. Burhøns lever et uværdigt liv på meget begrænset plads (svarende til lidt mere end et A4-ark), som på ingen måde kan tilgodese hønernes velfærd. Danmark bør følge trop med andre EU lande der allerede har indført forbud hvilket Enhedslisten vil arbejde på bliver gennemført.

Vil I støtte en lov om obligatorisk mærkning, registrering og neutralisering af katte?

Enhedslisten ser positivt på obligatorisk mærkning og registrering og mener samtidig at neutralisering kan have en positivt effekt på antallet af uønskede katte. Vi vil gerne, sammen med dyreværnsorganisationerne, se nærmere på om man kan lave en model, som ikke er unødigt bureaukratisk og uden det rammer socialt skævt.

Vil I forbyde transport af spædekalve med henvisning til denne dyregruppes særlige sårbarhed?

Enhedslisten er stærkt modstander af transport af spædekalve og vil have indført et forbud omgående. Det at kalvene tages fra deres mor når de er få dage og stuves sammen i lastbiler, selvom deres ben fortsat er så svage, at de har svært ved at holde balancen og at kalvene tørster fordi de ikke er vant til at drikke fra en flaske for er helt uacceptabelt! Og skal stoppes med det samme.

Vil I forbyde fiksering af søer i farestalde?

Ja, og Enhedslisten har tidligere stillet forslag i Folketinget om forbud mod fiksering af søer i farestalde og i diegivningsperioden. Fiksering af søerne er dybt problematisk rent dyrevelfærdsmæssig og argumentet om at fikseringen reducerer antallet af dødstallet for smågrise er meget tvivlsomt. Enhedslisten er derfor stærk fortaler for, at vi skal indføre et omgående forbud mod fiksering. 

Hvilket dyrevelfærdsmæssigt spørgsmål, mener du er vigtigst i den kommende valgperiode?

I Enhedslisten vil vi i den kommende valgperiode fortsætte med at have fokus på, at forbedre vilkårene for de millioner og atter millioner produktionsdyr der i dag lever og transporteres under kummerlige vilkår i Danmark og resten af Europa.
I dag er den danske fødevareproduktion drevet af et ensidigt fokus på vækst og en evige jagt på at optimere produktionen. Vi mener langt fra dyrevelfærden er god nok og barren skal hæves radikalt. Derfor vil vi arbejde for at hæve standarderne i dyrevelfærdsloven, så alle dyr som minimum kommer ud under åben himmel. 
Vi vil have stoppet lange dyretransporter, forbudt produktion af minkskind og buræg, forlænget fravænningstiden hos smågrise og have indført et forbud mod fiksering af søer. 
I Enhedslisten kæmper vi for en mere naturlig fødevareproduktion, hvor dyrene ikke ses som produktionsenheder, men som levende og følende væsener, som har ret til at udfolde deres naturlige adfærd. Vi arbejder hver dag benhårdt for at mindske den animalske produktion i Danmark. Både af hensyn til miljø og klima, men i den grad for dyrene. 

Læs Enhedslistens politik for dyrevelfærd her