Dyrenes Beskyttelse logo

Det mener Dyrenes Beskyttelse: Om ulve i Danmark

Ulvens tilbagevenden til den danske natur har givet anledning til megen debat og usikkerhed. Til trods for at den tidligere har været jaget til udryddelse, er ulven et naturligt forekommende dyr i den danske natur som bidrager positivt til faunaen.

Skrevet af:
Dyrenes Beskyttelse

Ulven i Danmark

Ulven er et i Danmark naturligt forekommende rovdyr. Ulven har tidligere været jaget til udryddelse i Danmark og efterfølgende holdt væk ved aktiv bekæmpelse. I takt med at ulven i moderne naturforvaltning er blevet ydet samme beskyttelse som andre store rovdyr, er ulvebestandene i Europa øget nok til at ulven af sig selv er genindvandret i Danmark. 

Dyrenes Beskyttelses holdning til ulven

Ulven er et i Danmark naturligt hjemmehørende og naturligt forekommende rovdyr. Som det gælder for alle andre rovdyr kommer ulvens naturlige jagt-adfærd i konflikt med landbrugeres og andres ønske om at holde husdyr på mere åbne arealer, hvor ulven vil kunne jage og dræbe disse.

Dyrenes Beskyttelse anerkender fuldt ud husdyrholdernes ønske om at beskytte deres dyr. Denne beskyttelse skal helt overvejende forekomme i skikkelse af forskellige afværgningsmetoder, som kan forebygge ulvens angreb på husdyrene. Af de nævnte metoder er der bedst dokumentation for en positiv virkning af hegning og vogterdyr (især vogterhunde), hvorfor Dyrenes Beskyttelse anbefaler, at man anvender disse metoder.

Der er allerede i dag mulighed for at regulere ulve, som myndighederne finder, optræder truende eller som forvolder større skade. Disse muligheder er beskrevet i den nugældende forvaltningsplan og findes som værende tilstrækkelige.

Dyrenes Beskyttelse bifalder dels, at der findes muligheder for på dyreværnsmæssigt forsvarlig vis at regulere problemulve, dels at der gives kompensation til husdyrholdere, som bevisligt har mistet dyr til ulve.

Læs hele notatet om Dyrenes Beskyttelses holdning til ulven i Danmark