PRIVATLIVSPOLITIK FOR DYRENES BESKYTTELSE

Her kan du læse, hvordan vi håndterer dine personoplysninger. Alle slags oplysninger og informationer, der på en eller anden måde kan henføres til dig, er personoplysninger. De oplysninger, som vi behandler, kan vi have fået fra dig eller i forbindelse med leveringen af vores services, håndtering af jobansøgninger, vores markedsføring eller ved besøg på vores hjemmeside mv.

Dyrenes Beskyttelse er dataansvarlig for de oplysninger, som opsamles om medlemmer, ansatte, frivillige, besøgende på vores hjemmeside og andre. Vi sørger for, at behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

 

Vores kontaktoplysninger er:

Dyrenes Beskyttelse

CVR-nummer: 21 70 74 14

Buddingevej 308

2860 Søborg

Telefonnummer: 33 28 70 00

E-mailadresse: db@dyrenesbeskyttelse.dk

 

I de situationer, hvor Dyrenes Beskyttelse fungerer som databehandler, vil vi foruden lovgivningen altid være underlagt en skriftlig databehandleraftale, der beskriver, hvordan vi beskytter personoplysninger.

 

Nedenfor redegøres for til hvilke formål, at vi behandler personoplysninger.

Hvis du søger et job hos os, enten som fastansat eller frivillig, behandler vi de personoplysninger, som du selv har givet til os eller oplysninger fra andre, som du har samtykket til, at vi må kontakte. Det gør vi, for at vi kan vurdere din ansøgning og dig. Vi gemmer alle ansøgninger i en periode på op til maksimalt 6 måneder efter ansøgningsfristen, så vi kan være sikre på, at vi finder den rette kandidat til stillingen.

Vi behandler oplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (dit samtykke) og artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen). Derudover gennemgår vi din straffeattest, hvis du skal ansættes til en særlig betroet stilling hos os, herunder i vores IT- eller økonomiafdeling med henblik på at sikre os, at du ikke tidligere har begået IT- eller økonomisk kriminalitet. Vi gennemgår din børneattest, hvis du skal ansættes på Naturskolen for at sikre os, at du ikke tidligere er straffet for overgreb mod børn. Det har vi hjemmel til i databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.

Hvis vi ansætter dig som medarbejder hos os, opbevarer vi som udgangspunkt dine oplysninger i en periode på 5 år efter din fratrædelse, dog kan der være særlige omstændigheder, som gør, at vi er forpligtet til at opbevare dem i en længere periode, fx i forbindelse med en konkret tvist. Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores interne persondatapolitik til medarbejdere, som udleveres til dig ved din ansættelse.

Hvis du antages som frivillig hos os, sletter vi som udgangspunkt dine personoplysninger allerede senest tre måneder efter din fratræden. Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores interne oplysningstekst til frivillige, som udleveres til dig ved din ansættelse.

Hvis du optages i vores repræsentantskab, behandler vi en række oplysninger om dig blandt andet dit navn, kontaktoplysninger, stillingsbetegnelse, dato for indtræden og udtræden af Repræsentantskabet samt andre oplysninger i årsberetninger og mødereferater med henblik på, at vi kan offentliggøre repræsentantskabets medlemmer på vores hjemmeside samt varetage sekretariatsfunktionen for repræsentantskabet. Vi behandler oplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (aftalen med dig) og artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen). Vi sletter dine personoplysninger fem år efter, at du er fratrådt som medlem af repræsentantskabet.

Når du som en del af dit medlemskab yder os et løbende bidrag, giver os en donation eller testere en del af din arv til os, behandler vi dine personoplysninger, herunder dit navn, størrelsen på dit bidrag, fødselsdato samt personnummer med henblik på, at vi kan foretage indberetning af dit bidrag til SKAT.

Vores retsgrundlag til at behandle dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (vores retlige forpligtelse til at foretage indberetning til SKAT) og artikel 6, stk. 1, litra f (vores legitime interesse i at kunne overholde vores vedtægtsmæssige pligt til at føre regnskab).

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe du er medlem hos os og i et år herefter, henholdsvis i fem år fra du har givet os en donation eller testeret en del af din arv til os med henblik på, at vi kan dokumentere modtagne bidrag samt nå at foretage den lovpligtige indberetning af dem til SKAT.

Dyrenes Beskyttelse ønsker at sikre en god dyrevelfærd i Danmark. På den baggrund be-handler vi løbende indkomne sager om dyr i nød, foretager politianmeldelser ved uforsvarlig behandling af dyr eller mistanke herom, yder rådgivning, mv.

I den forbindelse behandler vi en række personoplysninger om de personer, som henvender sig til et af vores internater eller kontakter os telefonisk, blandt andet navn og kontaktop-lysninger. De personer, som kontakter os via vores Vagtcentral, kan vi efterfølgende kon-takte for at tilbyde dem et medlemskab hos os i en toårige periode. Vores behandling af op-lysninger om de personer, der selv henvender sig til os, følger af databeskyttelsesforordnin-gens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke) og artikel 6, stk. 1, litra f (vores legitime interesse i at kunne hjælpe dyr i nød samt kontakte personer med tilbud om medlemskab for at sikre vores fortsatte virke). 

Vi behandler derudover oplysninger om de personer, der anmeldes til foreningen, herunder navn og kontaktoplysninger, billeder, oplysninger om strafbare forhold eller mistanke her-om, helbredsforhold samt øvrige oplysninger, der fremgår af anmeldelsen. Retsgrundlaget for vores behandling af oplysninger om de personer, der anmeldes til foreningen, følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (vores retlige forpligtelse til at foreta-ge politianmeldelser i sager om uforsvarlig behandling af dyr) og databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 (vores tungtvejende interesse i at hjælpe dyr i nød).

Hvis vi i særlige tilfælde vurderer, at henvender eller den person, som anmeldes til forenin-gen, er i øjensynlig livsfare, fx forekommer selvmordtruet, vil vi kontakte de relevante myndigheder med henblik på at personen kan få den rette hjælp. Vores videregivelse af per-sonoplysninger, herunder navn, adresse og kontaktoplysninger følger af databeskyttelsesfor-ordningens artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse til at gribe ind og hjælpe personer, som er i øjensynlig livsfare). 

Vi indsamler personoplysninger direkte fra de registrerede personer eller fra personer, der kontakter os, vores frivillige, eksterne dyrlæger eller fra offentlige myndigheder. 

Vi opbevarer som udgangspunkt personoplysninger på en sag i fem år efter, at sagen er fær-digbehandlet med henblik på, at vi kan dokumentere sagernes historik. 
 

 

Når du kontakter os telefonisk via vores Vagtcentral, optager vi vores telefonsamtale med dig. Det gør vi, fordi det er nødvendigt for os at kunne dokumentere samtalens indhold.

Det er særligt vigtigt for os, at vi efter telefonsamtalens afslutning kan tilgå alle de nødvendige oplysninger, som vi får via samtalen med dig, for at vi bedst og hurtigst muligt kan hjælpe nødstedte dyr.

Vi vurderer, at vores telefonsamtale med dig ikke kan dokumenteres tilstrækkeligt på en anden måde end vores optagelse af samtalen, fordi udarbejdelsen af efterfølgende telefonnotater eller lignende vil komplicere vores arbejde så betragteligt, at det vil stå i vejen for, at vi kan hjælpe dyrene og dermed sikre deres ve og vel. 

Vores grundlag for at optage telefonsamtalen med dig er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (vores legitime interesse i at dokumentere telefonsamtalernes indhold).

Vi sletter telefonoptagelsen senest efter tre måneder, medmindre særlige forhold begrunder en længere opbevaring af optagelserne, fx en konkret tvist.

Du kan læse mere om dine rettigheder i forbindelse med vores optagelse af vores telefonsamtale med dig, fx din ret til at få indsigt, i afsnit 6 i denne politik.

På vores internater håndterer vi adoptions- og pensionssager vedrørende dyr, hvor tidligere dyreejere kan indlevere deres dyr til Dyrenes Beskyttelse eje henholdsvis i vores pension, ligesom nye dyreejere kan adoptere de indleverede dyr.

Med henblik på vores håndtering og administration af disse sager, registrerer vi en række oplysninger om dyreejerne i vores it-system. Det drejer sig om navn, adresse, underskrift og telefonnummer.

Vi behandler personoplysningerne med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (aftalen med dyreejeren), og artikel 6, stk. 1, litra f, herunder vores legitime interesse i at kunne kontakte dyreejerne, hvis der skulle opstå spørgsmål.

Personoplysningerne slettes tre år efter overdragelsen af dyret henholdsvis tre år efter, at dyret ikke længere er i pension hos os med henblik på, at vi kan dokumentere historikken i sagen.

På en række af vores internater har vi opsat videoovervågning med henblik på at forebygge kriminalitet og andre uregelmæssigheder. Hvis du befinder dig på et af vores internater, kan vi derfor behandle videooptagelser af dig. Det har vi en legitim interesse i, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Vi sletter optagelserne efter 10 dage, medmindre særlige grunde taler for en længere opbevaringsperiode, fx i forbindelse med en konkret sag.

Vi behandler endvidere personoplysninger som et led i vores administration af vores to mærkningsordninger, Velfærdsdelikatesser og Anbefalet af. Det drejer sig om navn, adresse, e-mailadresse, mv. på de producenter, der ansøger om at være med i ordningerne eller på potentielle producenter, som vi gerne ser være en del af ordningerne.

Vores behandling af personoplysningerne sker med henblik på, at vi kan behandle producenternes ansøgninger, foretage offentliggørelse af de producenter, vi har godkendt til at være med i mærkningsordningerne og føre kontrol med, at producenterne overholder de krav, der er gældende for disse ordninger.

Vi behandler personoplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke fra producenterne), og artikel 6, stk. 1, litra f (vores legitime interesse i at kunne administrere mærkningsordningerne, herunder sikre, at producenterne lever op til de krav, der gælder for disse ordninger).
 

Personoplysningerne opbevares, så længe producenterne er med i mærkningsordningerne, og slettes senest fem år efter, at producenterne er ophørt med at være med i disse ordninger.

Når vi som led i vores fondsadministration modtager ansøgninger om støtte til projekter og specialer fra dig, behandler vi dit navn, e-mailadresse samt øvrige personoplysninger, der fremgår af din ansøgning.
 

Vi søger også selv midler hos fonde og behandler i den forbindelse personoplysninger om fondenes bestyrelsesmedlemmer, herunder navn samt politiske overbevisning med henblik på, at vi kan målrette vores ansøgninger bedst muligt.
 

Vores grundlag til at behandle personoplysningerne er databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e (oplysningerne er tydeligt offentliggjort af den registrerede selv) samt artikel 6, stk. 1, litra f (vores legitime interesse i at kunne søge støtte hos diverse fonde, for at sikre vores fremtidige virke henholdsvis i at kunne behandle indkomne ansøgninger om støtte til projekter og specialer).
 

Vi opbevarer personoplysningerne i fem år, hvorefter de slettes med henblik på, at vi kan dokumentere indkomne og udgåede midler samt historikken bag.

Vores afdeling for politik og presse udsender blandt andet pressemeddelelser, besvarer pressehenvendelser og foretager presseovervågning. Derudover planlægger og gennemfører vi diverse public affairs-projekter.

I den forbindelse behandler vi personoplysninger om politikere, herunder deres navn og politiske tilhørsforhold samt navn og kontaktoplysninger på de personer, som henvender sig til os, og hvad der henvendelse drejer sig om.

Vi behandler personoplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (vores legitime interesse i at koordinere vores politiske indsats og sikre en strategisk politisk kommunikation), og på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e (oplysningerne er tydeligt offentliggjort af den registrerede selv).
 

Vi opbevarer som udgangspunkt personoplysningerne i den periode, vi arbejder med dem. Vi gennemgår således personoplysningerne en gang om året og sletter de oplysninger, der ikke længere er relevante for os at opbevare som led i vores arbejde.

Når du deltager i et af vores arrangementer, fx på Naturskolen, anvender vi dine personoplysninger med henblik på, at vi kan administrere og gennemføre arrangementet. Det drejer sig om dit navn, e-mailadresse, telefonnummer og betalingsoplysninger. 
 

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, da oplysningerne er nødvendige for at opfylde aftalen med dig om din deltagelse i arrangementet. Behandlingen kan også finde sted på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, da vi har en legitim interesse i at administrere arrangementet og eventuelt udsende evalueringsskemaer mv.
 

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne gennemføre det pågældende arrangement, og at evaluere det. Er der tale om et betalingsarrangement, så opbevarer vi faktura-data i regnskabsåret plus 5 år som fastsat ved bogføringsloven.  
 

Bemærk, at i forbindelse med din deltagelse i et af vores arrangementer kan vi tage billeder og videoer af dig til brug for markedsføringsformål. Vores retsgrundlag er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (vores aftale med dig). Vi sletter billederne og videooptagelserne tre år efter, at vi ikke anvender dem aktivt i vores markedsføring længere.

Vi markedsfører vores forening via forskellige kanaler, blandt andet på denne hjemmeside, i trykte foldere samt på sociale medier. I den forbindelse kan vi bruge billeder og videooptagelser af dig til kampagner, reklamer, mv. Vores retsgrundlag er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (vores aftale med dig). Vi sletter billederne og videooptagelserne tre år efter, at vi ikke anvender dem aktivt i vores markedsføring længere.

Som led i vores markedsføringsstrategi udsender vi også nyhedsbreve, som du modtager enten fordi du er medlem, eller fordi du selv har tilmeldt dig nyhedsbrevene. I den forbindelse behandler vi dit navn og e-mailadresse med det formål, at vi kan sende dig nyhedsbrevene. Vores retsgrundlag til at behandle dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (vores legitime interesse i at markedsføre foreningen). 

Når du oplyser din alder og fødselsdato til Dyrenes Beskyttelse, fx i forbindelse med en donation, anvender vi oplysningen om din alder til blandt andet at kunne sende dig relevante nyhedsbreve.

Vi gemmer dine oplysninger, så længe du ønsker at modtage ovennævnte nyhedsbreve fra os og i to år derefter.

Til brug for vores markedsføring kan vi også anvende dit navn og e-mailadresse til at målrette annoncer til dig på Facebook. Vi sletter dine oplysninger, hvis du trækker dit samtykke til at modtage markedsføring fra os tilbage eller senest et år efter, at du sidst har interageret med os på Facebook.

Vi behandler også dine personoplysninger i forbindelse med administrationen af vores Facebookfansider, fx når vi deler din historie om, at du har reddet et nødstedt dyr. Vi sletter oplysningerne efter senest et år.

Vores retsgrundlag til at behandle dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (vores legitime interesse i at foretage markedsføringstiltag for at drage opmærksom til foreningen og hverve potentielle medlemmer).

Derudover skal du være opmærksom på, at vi indsamler personoplysninger om dig, når du interagerer med os på vores hjemmeside, på sociale medier og lignende, fx når du udfylder en kontaktformular på hjemmesiden, skriver under på en af vores underskriftsindsamlinger eller sender os en legatansøgning.

Vi behandler dine personoplysninger, herunder navn, e-mailadresse samt de øvrige personoplysninger, du sender til dig for at kunne besvare din henvendelse, behandle din legatansøgning, mv. Du skal dog være opmærksom på, at vi også gemmer dit navn og kontaktoplysninger i en toårige periode med henblik på, at vi senere kan kontakte dig med tilbud om medlemskab af vores forening.

Dine personoplysningerne behandles med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (vores legitime interesse i at besvare din henvendelse, behandle din ansøgning og kunne kontakte dig med tilbud om medlemskab for at sikre vores fortsatte virke).

Når du handler på vores webshop, registrerer vi en række oplysninger om dig. Det drejer sig om dit navn, adresse, e-mailadresse og foretagne køb.

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på, at vi kan indgå købsaftalen med dig, sende dig nyhedsbreve samt videregive oplysningerne om dine foretagne køb til Forbrugsforeningen med henblik på, at du kan optjene bonus. Vores behandling har hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, samt artikel 6, stk. 1, litra f, herunder vores legitime interesse i at markedsføre vores forening og kunne yde en god service over for dig.

Vi opbevarer dine oplysninger i fem år fra udgangen af det regnskabsår, dine oplysninger, vedrører af hensyn til vores bogføringsmæssige forpligtelser. Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, behandler vi dine oplysninger, så længe du ønsker at modtage vores nyhedsbrev og to år herefter.

Når du besøger vores hjemmeside https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/, opsamler vi data om dig for at kunne lave statistik, optimere hjemmesiden, benytte huskefunktioner og målrette markedsføring. Vi behandler blandt andet følgende:

 

  • Din IP-adresse, som anvendes til statistiske formål og remarketing,
  • Dit operativsystem og browserversion, som anvendes til optimering af den fremtidige brugeroplevelse på hjemmesiden,
  • Dato og klokkeslæt for besøget på hjemmesiden, som udelukkende anvendes til statistiske formål,
  • Vi placerer cookies på din enhed, herunder tredjeparts-cookies. Se mere i vores cookiepolitik.
  • Data videregives til tredjeparter som Google og Facebook for at få gennemført statistik eller målrette remarketing.

 

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at tilbyde dig en interessant hjemmeside, der fungerer optimalt. Derudover behandler vi dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke.

På vores hjemmeside frem- of efterlyser vi bortløbne dyr, og i den forbindelse registrerer vi navn, telefonnummer, adresse og e-mail om de personer, som efterlyser sine dyr henholdsvis indleverer dyrene til os. Vi behandler personoplysningerne på grundlag af vores legitime interesse i at hjælpe med at finde de efterlyste dyr samt ejerne til de fremlyste dyr, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Vi foretager frem- og efterlysningen på vores hjemmeside i tre dage, og sletter personoplysningerne fra vores systemer, så snart dyret eller ejeren er fundet og ellers senest et år efter, vi har fjernet oplysningerne fra hjemmesiden.

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til vores databehandlere, offentlige myndigheder, såsom politiet og SKAT, brugere af sociale medier og vores hjemmeside, mv.

I visse tilfælde overfører vi dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS. Dette sker, når vi gør brug af databehandlere i lande udenfor EU. Overførselsgrundlaget er Kommissionens standardkontraktbestemmelser eller andre fornødne garantier. Du kan kontakte gdpr@dyrenesbeskyttelse.dk, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du kan få en kopi af relevant overførselsgrundlag, eller hvor relevant overførselsgrundlag er gjort tilgængelig.

De oplysninger, som du giver os, eller som vi får om dig fra andre, sørger vi for at opbevare sikkert og fortroligt. Rent teknisk sørger vi for altid at bruge databehandlere, som vi har sikret os har den samme sikkerhed omkring dine oplysninger, som vi har, og internt organisatorisk hos os har vi fokus på at uddanne og undervise hinanden i at sørge for en høj datasikkerhed. Når det er hensigtsmæssigt, sørger vi for at kryptere, pseudonymisere eller anonymisere dine personoplysninger. Vi vil til enhver tid sikre, at vi overholder den gældende persondatalovgivning.

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har brug for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som vi har nævnt ovenfor. Der kan være særlige regler i love, som eksempelvis i bogførings- og forældelsesloven, der giver os ret og pligt til at opbevare dem i længere tid.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke om vores behandling af dine personoplysninger tilbage. Det kan du gøre ved at sende en e-mail til gdpr@dyrenesbeskyttelse.dk. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for din tilbagetrækning. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra det tidspunkt.

Du har efter databeskyttelsesforordningens kapitel III en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os via gdpr@dyrenesbeskyttelse.dk

Du har for det første ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, ligesom du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

I visse tilfælde har du endvidere ret til at få slettet oplysninger om dig og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og endelig kan du i visse tilfælde have ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynet her: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 33 19 32 00 eller via e-mail dt@datatilsynet.dk

Hvis du har nogen spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at sende en e-mail til gdpr@dyrenesbeskyttelse.dk.