Dyrevelfærdsrapport 2020

Dyrenes Beskyttelse: Bifalder fødevareministerens udmelding om øget velfærdskontrol

Hver tredje kontrollerede svine- og kvægbesætning har overtrådt reglerne for dyrehold i 2019. Det viser den netop offentliggjorte Dyrevelfærdsrapport. Det er et alarmerende højt tal, der dækker over for mange overtrædelser, mener Dyrenes Beskyttelse

Skrevet af:
Marie Hougaard

Hvert år udgiver Fødevarestyrelsen resultatet af årets kontrolindsatser i besætninger og ved transporter i den såkaldte Dyrevelfærdsrapport. Rapporten indeholder overtrædelser af dyreværnsloven, og rapporten med resultaterne for 2019 er netop offentliggjort.

Fødevarestyrelsen kontrollanter udførte i 2019 821 kontroller i danske svinebesætninger. Der blev sanktioneret i 36 procent af de kontrollerede besætninger. Overtrædelserne indebar blandt andet, at syge og tilskadekomne dyr ikke fik den rette hjælp (116 indskærpelser), og at kravet om adgang til beskæftigelse- og/eller rodemateriale samt redebygningsmateriale ikke var opfyldt (95 indskærpelser). Til sammenligning blev der i 2018 sanktioneret i 34 % af de i alt 303 kontrollerede svinebesætninger. 37 svinebesætninger blev i 2019 politianmeldt.

"I Danmark producerer vi årligt over 30 millioner grise, og når der i Fødevarestyrelsens kontroller er overtrædelser af gældende regler i hver tredje besætning, kan det dreje sig om mange dyr, der ikke har det minimale niveau af dyrevelfærd, som Dyreværnsloven sikrer dem. Vi har en forpligtigelse til at sikre god dyrevelfærd for de dyr, vi har i vores varetægt", siger Fødevare- og miljøpolitiske chef i Dyrenes Beskyttelse Lena Rohn.

I 2019 udførte Fødevarestyrelsen kontroller i 375 kvægbesætninger, og sanktionerede i 30 procent af besætningerne. Overtrædelserne indebar blandt andet, at fodring og vand ikke opfylder de fysiologiske og sundhedsmæssige behov (31 indskærpelser hos kalve), og at dyrene ikke behandles forsvarligt (22 indskærpelser hos kvæg).

Dyrenes Beskyttelse glæder sig over mere kontrol i fremtiden

På baggrund af resultaterne i Dyrevelfærdsrapporten 2020 melder Fødevareminister Rasmus Prehn nu ud i en pressemeddelelse, at man øger kontrollen fra de nuværende cirka fem procent til 10 procent for hhv. svin- og kvægbesætninger fra august 2021.

"Vi er meget tilfredse med den øgede kontrol, og vi har store forventninger om, at den øgede kontrol kan være med til at rette op på forholdene i staldene og give dyrene den mindstegrad af dyrevelfærd, de fortjener som de levende og sansende væsener de er. Vi glæder os meget på dyrenes vegne, og ser frem til, at kontrollen bliver sat i gang", siger Lena Rohn.

Udover det øgede antal kontroller fremlægger fødevareminister Rasmus Prehn også, at de landmænd, der overtræder reglerne i fremtiden kan forvente ikke ét, men to kontrolbesøg af kontrolenheden. Et besøg, som landmanden selv skal betale for.  

Øget kontrol af dyretransporter stærkt tiltrængt

Udover besætninger udfører Fødevarestyrelsen også kontrol med dyretransporterne i og ud af Danmark. I sommeren 2018 kom det frem, efter Dyrenes Beskyttelse havde søgt aktindsigt, at Fødevarestyrelsens kontrol med dyretransporter ud af Danmark havde været og var særdeles mangelfuld.

Udover den manglende kontrol viste en efterfølgende redegørelse fra Fødevareministeriet, at der i årevis havde været manglende sanktionering af overtrædelserne.

Dette medførte, at den daværende regering (VLAK) og Dansk Folkeparti d. 18. december 2018 indgik en politisk aftale om styrkelse af kontrollen med dyretransporter. Aftalen om kontrollerne gjorde, at indsatsen blev styrket og indebar blandt andet et øget antal kontroller, bedre tid til at udføre kontrollen og en mere risikobaseret kontrol. Alt sammen tiltag, der havde til formål at styrke overholdelsen af reglerne og bedre dyrevelfærd. Fra 1. juli 2019 øgede Fødevarestyrelsen antallet af stikprøvekontroller ved pålæsning af svinetransporter ud af landet.

Dyrevelfærdsrapporten for 2019 viser en voldsom stigning i antallet af konstaterede lovovertrædelser ved kontrollen af transporter med dyr til eksport. Langt størstedelen vedrører transport af grise, og Danmark eksporterede i 2019 godt 15 millioner levende grise.

Ved transportkontrollen på de såkaldte samlesteder, hvor grise bliver lastet om for herefter at blive kørt ud af landet, er der sket en stigning fra 35 overtrædelser i 2018 til 434 overtrædelser i 2019. Derudover er der konstateret 154 overtrædelser ved kontrollen med eksport af dyr direkte fra besætningerne, altså landmanden. Stigningerne skal ses i sammenhæng med det øgede antal kontroller i 2. halvår 2019, som følge af den politiske aftale om styrket kontrol med dyretransporter.

"Tallene taler deres tydelige sprog, og viser, at den øgede kontrol med transportområdet har været stærkt tiltrængt. Dyrenes Beskyttelse er meget tilfreds med, at den øgede kontrol fortsætter, og vi glæder os over, at man fortsat vil arbejde med at sikre de transporterede dyr," siger dyrlæge i Dyrenes Beskyttelse Ditte Erichsen.