Sammen om dyrevelfærd

Vi har flere samarbejdspartnere både nationalt og internationalt. Samarbejdet gør, at vi som forening har indflydelse, når der skal tages vigtige beslutninger omkring dyrenes ve og vel.

TAL OM LANDBRUGET 2022

Sammen med Danmarks Naturfredningsforening udarbejder og udgiver vi publikationen Sådan ligger landet. Udgivelsen giver et samlet overblik over forholdene i den danske landbrugsproduktion, set i forhold til dyrevelfærd, natur og miljø. Alle tal og fakta i er baseret på offentlige kilder. 
 

Sådan Ligger Landet 2022

Sådan Ligger Landet 2017

Sådan Ligger Landet 2016 

FAKTA

 • Kun hver tredje malkeko har adgang til græs

 • 91 procent af spædekalve er under en måned gamle, når de sendes ud på lange transporter

 • 33 procent af svinebesætningerne får indskærpelser, påbud og/eller politianmeldelser ved velfærdskontroller. Det gælder 31 procent af kvægbesætninger

 • 29.514 pattegrise dør i gennemsnit hver dag i de danske stalde

 • Dødeligheden blandt søer er knap det tredobbelte af, hvad den var for 30 år siden

 • Økologien fylder nu 12 procent af landbrugsarealet

 • Danmark er det mest intensivt dyrkede land i Europa, hvor landbrugsjorden udgør 60 procent af arealet

 • Der er sprøjtegiftrester i syv af ti undersøgte indtag i grundvandet

 • Mellem en fjerdedel og tredjedel af det tilførte kvælstof udvaskes til vandmiljøet

 • 95 procent af naturtyperne i Danmark er enten i stærk ugunstig eller moderat ugunstig bevaringsstatus

 • Danmark ligger næstsidst i EU, når det gælder naturområder med gunstig tilstandsvurdering

 • Tarmgæring hos dyrene står for 33 procent af landbrugets drivhusgasudledninger

 • Lavbundsjorde udgør 6 procent af landbrugsarealet men 42 procent af emissionerne

 • Græs kan reducere Danmarks samlede drivhusgasudledning med cirka 20 procent – uden at fødevareproduktionen reduceres

 

Råd & udvalg

Vi er repræsenteret i følgende råd og udvalg:

 • Dansk Hunderegister
 • Den nationale komité vedr. landbrugsdyr
 • Det Danske Katteregister
 • Det Dyreetiske Råd
 • Det Grønne kontaktudvalg
 • Forbrugerrådet
 • Friluftsrådet
 • Fødevarestyrelsens interessentudvalg
 • Verdensnaturfondens præsidium
 • Vildtforvaltningsrådet
gæs