Vedtægter

Vedtaget på repræsentantskabsmødet 15. april 2023

1. Navn

1.1. Foreningens navn er Dyrenes Beskyttelse.

2. Formål

2.1. Foreningens formål er at:

 • arbejde for at dyrevelfærd indgår som en vigtig del af den offentlige debat
 • at bibringe mennesker viden om dyrs behov og naturlige adfærd
 • at yde hjælp til dyr i nød
 • at arbejde for at sikre dyrs velfærd en høj beskyttelse i national og international lovgivning
 • at indgå aftaler om god dyrevelfærd med organisationer og brancher, der har dyr i deres varetægt
 • at samarbejde med virksomheder og organisationer med samme værdigrundlag som Dyrenes Beskyttelse
 • at arbejde for at sikre, at dyrevelfærdslovgivningen overholdes
 • at arbejde aktivt for at erstatte forsøg på levende dyr med alternative metoder, samt sikre højst mulig dyrevelfærd for de dyr der anvendes i den mellemliggende periode
 • at arbejde for at forbrugerne efterspørger produkter fra dyr, der har haft god dyrevelfærd.

3. Foreningens medlemmer

3.1. Enhver der tilslutter sig foreningens formål, kan blive medlem.

3.2. Foreninger, der har samme værdigrundlag som Dyrenes Beskyttelse, kan efter repræsentantskabets godkendelse optages som foreningsmedlemmer. 

3.3. Den der handler mod foreningens vedtægter, imod dansk lovgivning eller mod foreningens formål og retningslinjer i øvrigt kan af ordensudvalget nægtes optagelse i foreningen eller ekskluderes af denne.

3.4. Frivillige med et tillidshverv skal være medlem af foreningen. Bestyrelsen kan fastsætte regler for medlemskab gældende for foreningens øvrige frivillige.

3.5. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer af foreningen.

4. Kontingent

4.1. Foreningens kontingent fastsættes af repræsentantskabet, der kan vedtages regler om særligt kontingent for bestemte grupper af medlemmer.

4.2. Medlemmer der ikke har betalt skyldigt kontingent slettes af medlemslisten.

5. Elektronisk kommunikation

5.1. Alle meddelelser og dokumenter som i henhold til disse vedtægter skal udveksles mellem foreningen og dets medlemmer, herunder mellem samtlige ledelsesorganer, områder og udvalg, kan overgives elektronisk, herunder ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post.

6. Repræsentantskabet

6.1. Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed, i alle foreningens anliggender, inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.

6.2. Repræsentantskabet består af samtlige kredsformænd, samt af de bestyrelsesmedlemmer der ikke er kredsformænd.

6.3. Repræsentantskabet kan godkende, at andre frivilliggrupper i Dyrenes Beskyttelse kan lade sig repræsentere ved repræsentantskabsmødet med observatørstatus uden stemmeret.

6.4. Repræsentantskabet kan ligeledes godkende at andre foreninger, som nævnt under punkt 3.2. kan deltage i repræsentantskabsmødet med observatørstatus uden stemmeret.

6.5. Foreningens repræsentantskabsmøde skal afholdes i Danmark. Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes i en af kalenderårets første 4 måneder.

6.6. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes på begæring af foreningens bestyrelse eller på begæring af min 20% af kredsformændene ved skriftlig begæring til bestyrelsen. En begæring fra kredsformændene skal indeholde dagsorden, og et sådant begæret ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes senest 8 uger efter begæringens modtagelse.

6.7. Repræsentantskabsmøder indkaldes med mindst 8 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til samtlige medlemmer af repræsentantskabet. Dagsorden med bilag udsendes senest 2 uger før mødet.

6.8. Repræsentantskabsmødets dagsorden skal som minimum omfatte følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Præsentation af det igangværende års budget til orientering
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Indkomne forslag i øvrigt
 8. Valg af formand og/eller næstformand
 9. Valg til bestyrelsen
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

6.9. Forslag under punkt 6.8, underpunkt 7, til behandling på repræsentantskabsmødet skal være indgivet til foreningens bestyrelse skriftligt senest 6 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse.

6.10. Forslag under punkt 6.8, underpunkt 8 og 9 indsendes som beskrevet i punkt 7.13. og 7.14.

6.11. Senest 2 uger før repræsentantskabsmødet skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på repræsentantskabet, og for det ordinære repræsentantskabsmødes vedkommende tillige årsregnskab, fremsendes til samtlige medlemmer af repræsentantskabet.

6.12. Ethvert lovligt indkaldt repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt.

6.13. Repræsentantskabet vælger en dirigent, som leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

6.14. Kun personligt tilstedeværende medlemmer af repræsentantskabet kan afgive stemme. Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal, jævnfør punkt 16 og 17 om vedtægtsændringer og om foreningens opløsning. Under særlige omstændigheder, hvor det ikke er muligt at afholde repræsentantskabsmødet fysisk, kan der indkaldes til et digitalt repræsentantskabsmøde. Hvis mødet afholdes som et digitalt event, vil afstemning også foregå ved hjælp af digitale afstemningsværktøjer, således at repræsentantskabet kan afgive deres stemme. Derudover gælder de samme regler, som anført under punkt 6.1.-6.13. og 6.15. i vedtægterne.

6.15. Beslutninger truffet på et ordinært eller ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan af bestyrelsen sendes til urafstemning hos repræsentanterne, såfremt der har været under 40% af foreningens stemmeberettigede til stede.

7. Bestyrelsen

7.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer.

7.2. Bestyrelsen er ansvarlig for udførelsen af foreningens strategier og for at formulere foreningens holdninger på områder, der ikke er beskrevet i strategierne, eller såfremt forudsætningerne for strategierne ændres i at justere disse i fornødent omfang.

7.3. Bestyrelsen skal blandt andet:

 • sikre gennemførelsen af den besluttede strategi
 • sikre en sund økonomi i foreningen
 • sikre medlemmernes indsigt og indflydelse
 • sikre at vedtægterne overholdes
 • sikre overholdelse af etisk kodeks og værdier
 • være arbejdsgiver
 • sikre generationsskift.

7.4. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg – advisory boards - til løsning af en specifik opgave i en tidsbegrænset periode.

7.5. Bestyrelsens 11 medlemmer vælges alle af repræsentantskabet for en 3-årig periode.

7.6. Bestyrelsen består af:

 • 1 formand
 • 1 næstformand, der skal være områdeformand
 • 5 områdeformænd
 • 4 medlemmer

7.7. Repræsentantskabet vælger ligeledes en 1. og en 2. suppleant, der begge skal være områdeformænd. Suppleanterne vælges som de områdeformænd der opnår hhv. 6. og 7. flest stemmer. 1.suppleant er områdeformanden med 6. flest stemmer og 2. suppleanten er områdeformanden med 7. flest stemmer. Suppleanter vælges for en 3-årig periode. Såfremt 1. og 2. suppleant er indtrådt i bestyrelsen konstituerer bestyrelsen nye 1. og 2. suppleanter blandt områdeformændene.

7.8. 4 af bestyrelsens medlemmer vælges blandt personer med fagområder, som er af betydning for foreningens arbejde. De vælges for 3 år ad gangen. Ved valg på baggrund af en udtræden, vælges det nye medlem for den resterende del af valgperioden.

7.9. De øvrige medlemmer af bestyrelsen udgøres af 5 af foreningens områdeformænd, der vælges   for 3 år ad gangen.

7.10. Såfremt en områdeformand træder ud af bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen frem til det næste ordinære repræsentantskabsmøde

7.11. Såfremt et bestyrelsesmedlem, som nævnt under punkt 7.8, træder ud af bestyrelsen i valgperioden, kan bestyrelsen konstituere et bestyrelsesmedlem – uden stemmeret - frem til næste ordinære repræsentantskabsmøde. 

7.12  Bestyrelsen indstiller en formand og en næstformand til valg på det ordinære repræsentantskabsmøde. De vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde for 3 år ad gangen. Skal formanden og næstformanden vælges på samme repræsentantskabsmøde, vælges næstformanden dog for 2 år. Ved valg på baggrund af en udtræden vælges den nye formand eller næstformand for den resterende del af valgperioden.

7.13. Forslag fra bestyrelsen til de i punkt 7.8 nævnte bestyrelsesmedlemmer med særlige fagområder skal være foreningens sekretariat i hænde senest 4 uger før det ordinære repræsentantskabsmøde. Umiddelbart, og senest 3 dage efter udløb af frist, orienterer sekretariatet samtlige medlemmer af repræsentantskabet om indkomne forslag.

7.14. Ethvert medlem af repræsentantskabet har adgang til at stille forslag om valg af andre kandidater til posterne som formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer med særlige fagområder. Sådanne forslag skal være foreningens sekretariat i hænde senest 4 uger før det ordinære repræsentantskabsmøde. Sekretariatet informerer samtlige medlemmer af repræsentantskabet om forslagene.

7.15. Der føres protokol over bestyrelsens møder, og referat udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer snarest muligt efter mødet. Referatet skal underskrives af samtlige medlemmer.

7.16. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

8. Ordensudvalg

8.1. I overensstemmelse med punkt 3.3. og 9.7 træffer foreningens ordensudvalg beslutning om suspension og/eller afsættelse eller ekskludering af personer med tillidshverv, det vil sige kredsformænd og områdeformænd som har stemmeret.

8.2. Bestyrelsen nedsætter snarest efter det ordinære repræsentantskabsmøde ordensudvalget bestående af 5 medlemmer, herunder skal minimum et medlem være jurist. Bestyrelsen udpeger formanden for udvalget.

8.3. Medlemmerne vælges for 3 år ad gangen og genvalg kan finde sted. Ved valg på baggrund af en udtræden vælges det nye medlem for den resterende del af valgperioden.

8.4. Møder i ordensudvalget indkaldes skriftligt af formanden med angivelse af dagsorden og med mindst 2 ugers frist.

8.5. 2 medlemmer af ordensudvalget kan forlange afholdelse af et ordensudvalgsmøde ved skriftlig henvendelse til formanden, som derefter indkalder ordensudvalget til ordensudvalgsmøde inden for 4 uger og efter bestemmelserne i punkt 8.4.

8.6. Ordensudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

8.7. Ordensudvalgets afgørelser kan indbringes for bestyrelsen for så vidt det drejer sig om bestyrelsesmedlemmer. Medlemmet deltager ikke i behandlingen af sagen. Bestyrelsens afgørelse kan ikke ankes.

8.8. Der føres protokol over ordensudvalgets møder, som skal underskrives af samtlige medlemmer.

 

9. Medlemskredse

9.1. Foreningen opdeles i medlemskredse svarende til kommuner i Danmark, som arbejder lokalt for at opfylde foreningens formål.

9.2. Til at koordinere arbejdet i hver kommune og repræsentere foreningen udadtil i lokalsamfundet er der udpeget en række kredsformænd. Bestyrelsen kan godkende antallet af kredsformænd i et område efter indstilling fra området. 

9.3. Konstituerede kredsformænd skal godkendes af repræsentantskabet på et ordinært repræsentantskabsmøde. En godkendt kredsformand kan efterfølgende overgå til et andet område/kreds uden fornyet godkendelse af repræsentantskabet. Overflytning mellem områder aftales af de 2 implicerede områdeformænd. Områdeformanden, der herved modtager en ny kredsformand i området, kan beslutte at kredsformanden konstitueres i op til 12 måneder. I konstitueringsperioden kan områdeformanden beslutte, at samarbejdet skal ophøre. Områdeformandens beslutning i denne sammenhæng er endelig.

9.4. Til at bistå kredsformandens arbejde, kan områdeformanden udpege en eller flere kredsassistenter efter indstilling fra kredsformanden. Kredsassistenter har adgang til at deltage i områdemøder uden stemmeret. Områdeformanden kan efter indstilling fra kredsformanden afsætte en kredsassistent. Områdeformanden kan tilknytte andre frivillige til at løse relevante opgaver for området.

9.5. Er der ikke opstillet flere kandidater til kredsformand, og begærer ingen af kredsens medlemmer valg, udpeger bestyrelsen en eller flere kredsformænd efter indstilling fra den i punkt 10.1 nævnte områdeformand, der indstiller i samråd med områdets kredsformænd.

9.6. Ny udpegede kredsformænd skal offentliggøres på foreningens hjemmeside.

9.7. Hvis en områdeformand finder, at en kredsformand i en kreds under områdeformandens område ikke varetager sit hverv på en tilfredsstillende måde eller handler imod foreningens retningslinjer, kan områdeformanden, efter at have indhentet udtalelse fra samtlige områdets stemmeberettigede kredsformænd, fratage denne hvervet.

Afgørelsen kan af den afsatte valgte kredsformand indbringes for foreningens ordensudvalg. Dette skal ske senest 30 dage efter områdeformandens beslutning. Indbringelsen skal ske skriftligt til ordensudvalg@dyrenesbeskyttelse.dk 

Fratagelse af hvervet som kredsformand skal ske ved personligt møde mellem områdeformand og kredsformand. Begge parter kan hver have én bisidder med til mødet. Kredsformanden skal i umiddelbar forlængelse af mødeindkaldelse tilkendegive om vedkommende ønsker at deltage i møde. Hvis kredsformanden ikke ønsker at mødes med områdeformand, kan områdeformanden skriftligt tilkendegive overfor kredsformanden at denne bliver frataget sit hverv.

Der skal gives en tidsfrist på 72 timer for indsendelse af høringssvar fra områdets stemmeberettigede kredsformænd.

Opnår områdeformanden ikke flertal for sin beslutning skal ordensudvalget have en fyldestgørende skriftlig begrundelse af beslutningen. Denne skal tage udgangspunkt i de forhold, der er forekommet efter den pågældende kredsformand, er valgt af repræsentantskabet. Forhold der ligger tidligere er ordensudvalget uvedkommende, og kan derfor ikke indgå i sagsbehandlingen.

9.8. Bestyrelsen skal ved forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om arbejdet i områder og   kredse og udarbejde en forretningsorden for samme.

10. Områder

10.1. Foreningen inddeles i områder i Danmark, der fastsættes af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen. Områdets kredsformænd vælger blandt sig selv en områdeformand for en 3-årig periode. Ved valg på baggrund af en udtræden vælges det nye medlem for den resterende del af valgperioden.

10.2. Områdeformanden skal være bosiddende i det område, som områdeformanden repræsenterer.

10.3. Såfremt et område i en periode er uden områdeformand, kan formandskabet udpege en områdeformand til at lede området indtil nyvalg kan finde sted.

10.4. Områdeformanden skal lede og koordinere kredsformændenes og øvrige frivilliges arbejde i området, samt repræsentere området i driftsudvalget.

10.5. Som led i områdeformandens koordinerende opgave påhviler det blandt andet denne at:

 • koordinere arbejdet i området
 • afvikle områdemøder
 • sikre at ledige tillidshverv besættes
 • varetage kontakten med de stedlige myndigheder og organisationer
 • behandle klager over kredsformænd
 • godkende udgifter til frivillige i området
 • deltage i driftsmøder.

10.6. Områdeformanden skal min. hvert 3. år afholde samtaler med kredsformanden for at vurdere dennes fortsatte virke.

10.7. Hvis et flertal af stemmeberettigede kredsformænd i et område finder, at områdeformanden i det område kredsformanden hører under ikke varetager sit hverv på en tilfredsstillende måde, kan kredsformændene efter afholdelse af et områdemøde indbringe sagen for ordensudvalget

10.8. Driftsudvalg

Til at varetage, lede og koordinere foreningens frivillige arbejde med dyreværn, dyreredning m.v. nedsættes et driftsudvalg. Driftsudvalget består af alle områdeformændene.

Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for driftsudvalget.

11. Formandskab

11.1. Formanden, og i dennes fravær næstformanden, leder og koordinerer bestyrelsens arbejde og har mellem bestyrelsesmøder den overordnede ledelse af foreningens arbejde og varetager, under ansvar for bestyrelsen, dennes funktioner i det omfang beslutninger ikke bør eller kan afvente førstkommende møde i bestyrelsen.

11.2. Formandskabet kan træffe beslutning om suspension af foreningens medlemmer, herunder kredsformænd og områdeformænd, og bestyrelsesmedlemmer i overensstemmelse med punkt 3.3. En sådan suspension behandles på det førstkommende møde i ordensudvalget, hvor udvalget træffer afgørelse om, hvorvidt medlemmer skal ekskluderes og/eller afsættes/fratages tillidshverv.

11.3. Formandskabet kan indbringe enkelte medlemmer af foreningen for ordensudvalget i overensstemmelse med kriterierne i punkt 3.3.

11.4. Hvis et flertal af medlemmerne i foreningens bestyrelse ønsker at afsætte formanden og/eller næstformanden, kan disse indkalde til repræsentantskabsmøde med minimum 2 uger og højest 4 ugers varsel ved skriftlig henvendelse til samtlige medlemmer af repræsentantskabet. Forslaget om afsættelse af formanden og/eller næstformanden skal vedtages af et flertal af de tilstedeværende repræsentanters stemmer.

12. Direktion

12.1. Foreningens direktør ansættes og afskediges af bestyrelsen.

12.2. Andet personale ansættes og afskediges af direktøren, der informerer bestyrelsen.

12.3. Direktøren fastsætter personalets arbejdsområder og beføjelser.

12.4. Det påhviler direktøren at lede foreningens drift under iagttagelse af de almindelige og specielle retningslinjer, der måtte blive anvist af bestyrelsen eller formandskabet.

12.5. Direktøren har ansvaret for at udarbejde forslag til budget og handlingsprogram senest i november måned forud for det kommende budgetår til godkendelse i bestyrelsen.

12.6. Direktøren holder løbende bestyrelsen underrettet om sine dispositioner, samt rapporterer hvert kvartal til bestyrelsen for de faktiske indtægter og afholdte udgifter i forhold til budget, samt fremlægger det sidste års regnskab til godkendelse på det ordinære repræsentantskabsmøde.

12.7. Direktøren repræsenterer i samarbejde med bestyrelsen foreningen i forhold til offentligheden.

12.8. Direktøren udarbejder oplæg og materiale til bestyrelsens møder og deltager i bestyrelsens forhandlinger uden stemmeret.

13. Habilitet og Integritet

13.1. Ingen kredsformand og intet bestyrelsesmedlem kan have et fast indtægtsgivende engagement med foreningen. Repræsentantskabet kan under særlige omstændigheder dispensere fra denne regel.

13.2. Ingen ansat i foreningen kan have et tillidshverv i foreningen.

13.3. Ingen person kan vælges, udpeges eller på anden måde repræsentere Dyrenes Beskyttelse i perioden fra en endelig dom med betinget seks måneder, eller mere, eller ubetinget fængselsstraf, uanset den begåede forseelse til afsluttet afsoning af straffen, eller hvis vedkommende på anden måde er blevet straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør den pågældende uværdig til at repræsentere Dyrenes Beskyttelse.

Enhver dom efter dyreværnsloven gør den pågældende uværdig til at repræsentere Dyrenes Beskyttelse.

13.4. Alle tilfælde afgøres af ordensudvalget med mulighed for at anke til bestyrelsen.

14. Tegningsregel

14.1. Foreningen tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Sager vedrørende køb, salg og pantsætning af ejendom besluttes af den samlede bestyrelse.

14.2. Adgangen til at tegne foreningen kan delegeres af bestyrelsen. Herfra undtages optagelse af lån og indgåelse af kaution og anden sikkerhedsstillelse, samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

14.3. I alle henseender i arvesager og sager vedrørende donationer til foreningen, herunder i forbindelse med repræsentation af foreningen overfor skifteretten i dødsboer, afgivelse af skiftefuldmagter og solvenserklæringer, godkendelse af åbningsstatus, dødsboregnskaber m.v. samt ved alle for denne type sager forekommende tinglysninger, kan foreningen tegnes enten i overensstemmelse med den almindelige tegningsregel eller alternativt af enten to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med enten direktøren eller økonomichefen, eller af direktøren og økonomichefen i forening.

15. Revision

15.1. Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

16. Vedtægtsændringer

16.1. Vedtægtsændringer kan foretages på det ordinære repræsentantskabsmøde, når forslag til ændring er optaget på dagsordenen, og når 2/3 af de tilstedeværende repræsentanter stemmer for.

16.2. Vedtægtsændringer træder i kraft ved vedtagelsen.

17. Foreningens opløsning

17.1. Forslag om foreningens opløsning skal vedtages på to efter hinanden følgende ordinære repræsentantskabsmøder med 2/3 af de tilstedeværende repræsentanters stemmer.

17.2.Er foreningens opløsning lovligt besluttet, afgøres det ved simpelt stemmeflertal, hvorledes foreningens midler skal anvendes. Dog kan kun foreninger og institutioner, der arbejder efter samme formål, komme i betragtning som arvtagere. Dog kan kun foreninger og andre institutioner, der arbejder efter samme formål, jf. vedtægternes punkt 2, og som alene er baseret på velgørenhedsprincipper og således ikke kommercielle interesser, komme i betragtning ved fordelingen af foreningens midler.

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN

Vedtaget på bestyrelsesseminar 5.-6. marts 2020

1. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af

 • 1 formand
 • 1 næstformand, skal være områdeformand
 • 5 områdeformænd
 • 4 medlemmer med en særlig indsigt i relevante fagområder

Derudover er valgt to suppleanter, der indkaldes til bestyrelsesmøder jf. punkt 3.

2. Bestyrelsens opgaver er

Bestyrelsen varetager mellem repræsentantskabsmøderne den strategiske politiske ledelse af foreningen og har blandt andet ansvaraet for at:

 • sikre udarbejdelse og gennemførelsen af foreningens strategier
 • sikre en sund økonomi i foreningen
 • sikre medlemmernes indsigt og indflydelse
 • sikre at foreningens vedtægter overholdes
 • sikre overholdelse af etisk kodeks og værdier
 • sikre åbenhed og et optimalt samarbejde mellem den enkelte kredsformand, områderne, driftsudvalget, bestyrelsen, formandskabet og sekretariatet
 • være arbejdsgiver for direktøren.

Bestyrelsen har ligeledes ansvaret for, at der udarbejdes og arbejdes efter et årshjul.

Foreningens næstformand har et særligt ansvar for at sikre sammenhængskraft og kommunikation mellem bestyrelse og driftsudvalget.

Formandskabet afholder som minimum ét formandskabsmøde / direktionsmøde før hvert bestyrelsesmøde og planlægger her sammen med direktøren det kommende bestyrelsesmøde.

3. Mødestruktur for bestyrelsen

Bestyrelsesmøder og seminarer planlægges i videst muligt omfang 12 måneder frem i tiden.

Møderne tilrettelægges i overensstemmelse med årshjulet, i forhold til budget, regnskab, repræsentantskabsmøder m.v.

Bestyrelsesmedlemmerne konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter det ordinære repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsen indstiller formanden og næstformanden til valg for repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde.

Senest 14 dage før de planlagte møder udsendes en formel mødeindkaldelse med dagsorden for det kommende møde. Som altovervejende udgangspunkt skal alt skriftligt materiale udsendes senest 1 uge før de enkelte møder.

Afbud til et bestyrelsesmøde skal ske til formandskabet cc. Sekretariatet.

Der udarbejdes et beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Hvis et bestyrelsesmedlem ikke er enig med flertallets afgørelse i en sag, kan medlemmet få sit særstandpunkt ført til referat. Dette gælder tilsvarende med direktionen. Anmodning herom skal i givet fald ske under behandlingen af den pågældende sag. 

Referatet udarbejdes af administrationen og godkendes af formandskabet før udsendelse, senest 5 arbejdsdage efter mødet. Referatet godkendes formelt på det næstkommende bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen kan afvikle møder digitalt og / eller træffe beslutninger skriftligt i tilfælde, hvor sagens karakter nødvendiggør det.

4. Bestyrelsens beslutningskompetencer

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er 6 tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. 

Såfremt der skal træffes beslutninger af usædvanlig art eller størrelse, påhviler det formandskabet af indhente holdninger fra ikke tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 

Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer har pligt til at forelægge enhver tvivl om habilitet for bestyrelsen, der herefter træffer beslutninger om, i hvilket omfang den pågældende kan deltage i behandlingen af den aktuelle sag.

Bestyrelsen har ansvar for at føre økonomisk kontrol med foreningens regnskaber, således at foreningens økonomiske situation til enhver tid er forsvarlig for at sikre nuværende og fremtidige forpligtelser. Bestyrelsen skal løbende sikre sig at modtage de fornødne rapporteringer om foreningens finansielle forhold. 

Bestyrelsesmedlemmers forfald

Hvis et bestyrelsesmedlem har forfald til et enkelt bestyrelsesmøde, giver vedkommende administrationen meddelelse herom. Der indkaldes ikke en suppleant for vedkommende til det pågældende møde.

Suppleanter indkaldes i de tilfælde, hvor et bestyrelsesmedlems forfald forventes at være langvarigt.

I tilfælde af forfald af længere varighed for næstformanden udpeger bestyrelsen af sin midte en stedfortræder for den pågældende frem til førstkommende repræsentantskabsmøde, og en suppleant indkaldes som stedfortræder for det pågældende bestyrelsesmedlem. Ved formandens forfald træder næstformanden i dennes sted. 

5. Tavshedspligt

5.1. Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt ift. personsager og sager vedr. samarbejdspartnere, der har fortrolig karakter.

Formandskabet kan beslutte, at andre sagsområder skal behandles fortroligt. 

Alle punkter på dagsordenen for bestyrelsesmøder er endvidere fortrolige indtil referatet er godkendt. Det godkendte referat offentliggøres på foreningens intranet.

6. Formanden

Formanden leder bestyrelsens arbejde og møder. 

Formanden, og i dennes fravær næstformanden, har mellem bestyrelsesmøderne den overordnede ledelse af foreningens arbejde og varetager under ansvar overfor bestyrelsen dennes funktioner i det omfang beslutninger ikke bør eller kan afvente førstkommende bestyrelsesmøde.

7. Advisory boards

7.1. Bestyrelsen drøfter løbende muligheder og behov for advisory boards, der kan rådgive bestyrelsen på et givent område.

FORRETNINGSORDEN FOR OMRÅDERNE

Godkendt på repræsentantskabsmødet d. 5. september 2020

1. Områderne

1.1. I henhold til vedtægterne for Dyrenes Beskyttelse inddeles Danmark i områder. For området vælges en områdeformand for 3 år. Denne koordinerer arbejdet i området.

Som led i områdeformandens ledende og koordinerende opgave påhviler det blandt andet denne at:

 • koordinere arbejdet i området
 • afvikle områdemøder
 • sikre at ledige tillidshverv besættes
 • varetage kontakten med de stedlige myndigheder og organisationer
 • behandle klager over kredsformænd
 • godkende udgifter for områdets frivillige.
 • koordinere kredsformændenes uddannelse
 • deltage i de landsdækkende driftsmøder og undtagelsesvis ved forfald at sende en suppleant.

1.2. Områdeformanden skal minimum hver 3. år afholde samtaler med kredsformænd og andre frivillige for at vurdere deres fortsatte virke.

2. Områdemøde

2.1. Områderne afholder hvert år holde et områdemøde i januar eller februar måned, hvor forslag til repræsentantskabsmødet udarbejdes, og indkomne forslag fra bestyrelsen drøftes.

2.2. Områderne afholder endvidere hvert år et efterårsmøde

2.3. Områderne kan beslutte, at der skal afholdes yderligere møder/udflugter ud over de 2 obligatoriske.

2.4. Områdeformanden indkalder, såfremt halvdelen af de stemmeberettigede kredsformænd skriftligt begærer det til ekstraordinært områdemøde.

2.5. Direktøren for Dyrenes Beskyttelse stiller sekretariatsbistand til rådighed for områdeformanden, herunder i forbindelse med personsager i områderne. Der skal udvises fortrolighed i alle personsager.

3. Indkaldelse

3.1. Områdemøder indkaldes med 14 dages varsel efter områdeformandens bestemmelse skriftligt af sekretariatet med angivelse af dagsorden, herunder om eventuelle valg af områdeformand, indstilling af kredsformænd og forslag til behandling. Indkaldelsen sendes til de stemmeberettigede kredsformænd, konstituerede kredsformænd, kredsassistenter og internats- og plejestationsledere, der giver meddelelse om deltagelse samt eventuelle øvrige frivillige.

4. Valg af områdeformand

4.1. Områdeformanden vælges på områdemødet i januar eller februar af de tilstedeværende stemmeberettigede kredsformænd ved simpelt flertal. Såfremt hvervet som områdeformand bliver ledigt mere end 3 måneder før det planlagte forårsområdemøde indkalder formandskabet til ekstraordinært områdemøde, hvor der foretages valg af områdeformand. Hvis en områdeformand suspenderes med henblik på indbringelse for ordensudvalget, kan formandskabet udpege en midlertidig områdeformand indtil sagen er afsluttet i ordensudvalget.  

4.2. Kredsformænd der ønsker at opstille til posten som områdeformand, skal senest 3 døgn før områdemødet meddele dette til den siddende områdeformand. Kandidaturen meddeles skriftligt med kopi til sekretariat og foreningens formandskab.

4.3. Opstiller flere kredsformænd til posten som områdeformand deltager foreningens formandskab i valghandlingen. Der afholdes skriftlig afstemning med angivelse af navnet på den kandidat, der ønskes valgt. Den kandidat, der får flest stemmer, er valgt. Ved stemmelighed foretages fornyet skriftlig afstemning mellem de to kandidater med flest stemmer ved urafstemning blandt kredsformændene i området.

4.4. Når der vælges en ny områdeformand, skal den/de kandiderende til posten på områdemødet mundtligt præsentere sig selv.

4.5. Halvdelen af områdets kredsformænd kan inden valgperiodens udløb skriftligt, med angivelse af navnet på de kandiderende kredsformænd, kræve ekstraordinært valg af områdeformand. Valget afholdes inden 4 uger efter kravets fremsættelse på et områdemøde. Forretningsorden for områderne punkt 2.4, 4.2 og 4.3 finder anvendelse.

4.6. Ved valg af områdeformand kan dagsordenspunktet om valg af områdeformanden vælges lukket for andre end de stemmeberettigede kredsformænd og repræsentanter fra foreningens bestyrelse.

5. Medlemskredse

5.1. Foreningen opdeles i medlemskredse svarende til kommuner i Danmark, som arbejder lokalt for opfyldelsen af foreningens formål.

6. Valg af kredsformænd

6.1. Til at koordinere arbejdet i hver kommune og repræsentere foreningen udadtil i lokalsamfundet er der udpeget en række kredsformænd.

6.2. Områdeformanden opslår ledige poster med angivelse af, hvor og hvornår der afholdes valg. Valget afholdes med 14 dages varsel og indenfor den kommune, hvor posten skal besættes. Tilmelding til møde fortages til områdeformanden seneste 7 dage før afholdelse af mødet. Stemmeberettigede i kommunen er de medlemmer, som før tilmeldingsfristens udløb har betalt kontingent til Dyrenes Beskyttelse.

6.3. Er der ikke opstillet flere kandidater til kredsformand, og begærer ingen af kommunens medlemmer valg, udpeger bestyrelsen en eller flere kredsformænd efter indstilling fra områdeformanden, der indstiller i samråd med områdets kredsformænd. Ny udpegede kredsformænd skal offentliggøres på foreningens hjemmeside.

6.4. Konstituerede kredsformænd skal godkendes af repræsentantskabet på et ordinært repræsentantskabsmøde. Indtil kredsformænd er godkendt af repræsentantskabet, er man at betragte som konstitueret kredsformand og kan ikke indgå i valghandlinger i området eller stemme til de punkter på dagsordenen, som ligger forud for godkendelsen på det repræsentantskabsmøde hvortil kredsformanden er indstillet til endelige godkendelse. Områdeformand kan afsætte en konstitueret kredsformand.

6.5. Til at bistå kredsformandens arbejde kan områdeformanden udpege en eller flere kredsassistenter. Kredsassistenter har adgang til at deltage i områdemøder uden stemmeret. Områdeformanden kan afsætte en kredsassistent.

6.6. Hvis en områdeformand finder, at en kredsformand i en kreds under områdeformandens område ikke varetager sit hverv på en tilfredsstillende måde eller handler imod foreningens retningslinjer, kan områdeformanden efter at have indhentet udtalelse fra områdets kredsformænd fratage denne hvervet.

6.7. Afgørelsen kan af den afsatte kredsformænd indbringes for foreningens ordensudvalg.

7. Kredsformandens opgaver

7.1. Kredsformændene koordinerer arbejdet i kredsen og repræsenterer foreningen udadtil i lokalsamfundet, jfr. vedtægternes § 6, stk. 2.

7.2. Kredsformændene behandler henvendelser om dyreværnssager i kredsen i overensstemmelse med de af repræsentantskabet vedtagne handleplaner.

7.3. Kredsformændene har kompetence til at henvise nødstedte dyr til dyrlægebehandling for Dyrenes Beskyttelses regning og til Dyrenes Beskyttelses internater.

7.4. Kredsformændene skal registrere henvendelser om dyr i nød i dyreværnsregistret

7.5. Kredsformændene er i samarbejde med foreningens dyrlæger ansvarlige for at anmeldelser til politi og andre offentlige myndigheder vedrørende overholdelse af dyrevelfærdsloven er veterinærfagligt og juridisk velunderbyggede. Områdeformanden orienteres om anmeldelsen inden den indsendes skriftligt. Ved eventuelle akutte sager foretager kredsformanden mundtlig anmeldelse til politiet, der kan følges op med en skriftlig anmeldelse.

8. Kredsassistenter og øvrige frivillige

8.1. Kredsassistenter udpeges af områdeformanden.

8.2. Områdeformanden tilser, at kredsassistenter tilbydes og gennemfører foreningens kurser for kredsformænd herunder især ”grundkursus for nye kredsformænd”.

8.3. Områdeformanden vurderer løbende, om den enkelte kredsassistent skal tilbydes hvervet som kredsformand. Dette drøftes årligt ved det ordinære områdemøde i efteråret.

8.4. Områdeformanden kan tilknytte andre frivillige for at løse relevante opgaver jf. foreningens formål for området.

9. Klager over kredsformænd

9.1. Modtager Dyrenes Beskyttelse klage over en kredsformand, journaliseres klagen i sekretariatet, der anmoder kredsformanden og områdeformanden om en udtalelse vedrørende klagen. Udtalelse afgives så vidt muligt inden 7 dage fra sekretariatets høring.

9.2. For at sikre en ensartet linje i klagesagsbehandlingen udarbejder sekretariatet udkast til svar til områdeformanden, der besvarer klagen via sekretariatet med kopi af svaret til kredsformand. Sekretariatet henlægger sagen på journalnummer.

9.3. Klagesvar afgives så vidt muligt inden 14 dage efter klagens modtagelse.

9.4. Dyrenes Beskyttelses formand fører tilsyn med klagesagsbehandlingen og modtager i hvert enkelt tilfælde kopi af klage og svar.

FORRETNINGSORDEN FOR ORDENSUDVALGET

Vedtaget på repræsentantskabsmødet 2. april 2022.

1. Hjemmel

1.1.    Ordensudvalget nedsættes med hjemmel i foreningens vedtægter § 8 ”Ordensudvalg”.

1.2.    Nærværende forretningsorden godkendes af repræsentantskabet.

2. Sammensætning

2.1.    Ordensudvalget består af 5 medlemmer og sammensættes som følger:

 • 1 formand
 • 1 jurist med erfaring i personsager/foreninger
 • 3 medlemmer

2.2.    Ud af de 5 medlemmer kan maksimalt vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen udpeger en ekstern som juridisk medlem, mens de sidste 2 medlemmer vælges blandt foreningens kredsformænd. 

2.3.    Medlemmerne vælges for 3 år af gangen. Genvalg kan finde sted.

2.4.    Ordensudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer er til stede, hvoraf formanden er den ene af de 3 medlemmer. Såfremt formanden har forfald og mødet ikke kan udsættes, udpeger udvalget internt en fungerende formand. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

2.5.    Ordensudvalget har tavshedspligt.

2.6.    Efter hvert møde udfærdiges en protokol over sagernes behandling hvori sagerne belyses og afgørelsen refereres. Protokollen er fortrolig dog oplyses denne for foreningens bestyrelse. Personer som får sager behandler skal skriftligt underrettes om afgørelsen samt begrundelsen for denne.

3. Habilitet

3.1.    Ingen kredsformand eller bestyrelsesmedlem kan deltage i behandling af sager fra eget område.

3.2.    Såfremt en sag berører formandens område udpeger udvalget en fungerende formand, som træder i formandens sted i sagsbehandling og beslutning.

4. Sagsbehandling

4.1.    En områdeformands beslutning i en personsag skal, hvis ønskes, indbringes af områdeformanden eller den berørte kredsformand, for ordensudvalget inden for 30 dage efter den lokale beslutning. Såfremt tidsfristen overskrides, kan formanden beslutte at afvise sagen eller forlænge tidsfristen. Områdeformanden skal høre områdets øvrige stemmeberettigede kredsformænd om beslutningen. Svarene skal foreligge skriftligt, og der skal gives en tidsfrist på 72 timer for indsendelse af svar. Det skal fremgå af områdeformandens forespørgsel, hvornår svarfrist udløber

4.2.    Såfremt en områdeformand ikke kan opnå flertal blandt de indkomne høringssvar for en lokal sag blandt kredsformændene, kan områdeformanden vælge at indbringe sagen for ordensudvalget. En beslutning truffet af ordens-udvalget på denne baggrund kan af parterne indbringes for foreningens bestyrelse. Bestyrelsens beslutning er i denne sammenhæng endelig.

4.3.    Efter en områdeformands beslutning suspenderes pågældende omgående; herunder fjernes adgangen til foreningens intranet og øvrige systemer. Det har ikke opsættende virkning, at sagen indbringes for ordensudvalget.

4.4.    Ordensudvalget skal indhente skriftlig høring fra de berørte parter. Personligt fremmøde kan som udgangspunkt ikke finde sted, medmindre formanden i særlige tilfælde træffer beslutning om personligt fremmøde.

4.5.    Ordensudvalget skal sagsbehandle og beslutte senest 45 dage efter modtagelse af en sag. Formanden kan beslutte at forlænge sagsbehandlingen op til 90 dage.

4.6.    Såfremt ordensudvalget beslutter at ændre lokale beslutninger påhviler det foreningens bestyrelse at udpege en eller flere mæglere til at foretage en mægling i området.

4.7.    Foreningens formandskab kan vælge at indbringe personsager for ordensudvalget med henvisning til vedtægternes § 3.3. Beslutninger truffet af ordensudvalget i denne sammenhæng kan indbringes for bestyrelsen.