Vedtægter

Vedtaget på repræsentantskabsmødet 5. september 2020

1. Navn

1.1. Foreningens navn er Dyrenes Beskyttelse.

2. Formål

2.1. Foreningens formål er at:

 • arbejde for at dyrevelfærd indgår som en vigtig del af den offentlige debat
 • at bibringe mennesker viden om dyrs behov og naturlige adfærd
 • at yde hjælp til dyr i nød
 • at arbejde for at sikre dyrs velfærd en høj beskyttelse i national og international lovgivning
 • at indgå aftaler om god dyrevelfærd med organisationer og brancher, der har dyr i deres varetægt
 • at samarbejde med virksomheder og organisationer med samme værdigrundlag som Dyrenes Beskyttelse
 • at arbejde for at sikre, at dyrevelfærdslovgivningen overholdes
 • at arbejde aktivt for at erstatte forsøg på levende dyr med alternative metoder, samt sikre højst mulig dyrevelfærd for de dyr der anvendes i den mellemliggende periode
 • at arbejde for at forbrugerne efterspørger produkter fra dyr, der har haft god dyrevelfærd.

3. Foreningens medlemmer

3.1. Enhver der tilslutter sig foreningens formål, kan blive medlem.

3.2. Foreninger, der har samme værdigrundlag som Dyrenes Beskyttelse, kan efter repræsentantskabets godkendelse optages som foreningsmedlemmer. 

3.3. Den der handler mod foreningens vedtægter, imod dansk lovgivning eller mod foreningens formål i øvrigt kan af ordensudvalget nægtes optagelse i foreningen eller ekskluderes af denne.

3.4. Frivillige med et tillidshverv skal være medlem af foreningen. Bestyrelsen kan fastsætte regler gældende for foreningens øvrige frivillige.

3.5. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer af foreningen.

4. Kontingent

4.1. Foreningens kontingent fastsættes af repræsentantskabet, der kan vedtages regler om særligt kontingent for bestemte grupper af medlemmer.

4.2. Medlemmer der ikke har betalt skyldigt kontingent slettes af medlemslisten.

5. Elektronisk kommunikation

5.1. Alle meddelelser og dokumenter som i henhold til disse vedtægter skal udveksles mellem foreningen og dets medlemmer, herunder mellem samtlige ledelsesorganer, områder og udvalg, kan overgives elektronisk, herunder ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post.

6. Repræsentantskabet

6.1. Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed, i alle foreningens anliggender, inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.

6.2. Repræsentantskabet består af samtlige kredsformænd, samt af de bestyrelsesmedlemmer der ikke er kredsformænd.

6.3. Repræsentantskabet kan godkende, at andre frivilliggrupper i Dyrenes Beskyttelse kan lade sig repræsentere ved repræsentantskabsmødet med observatørstatus uden stemmeret.

6.4. Repræsentantskabet kan ligeledes godkende at andre foreninger, som nævnt under punkt 3.2. kan deltage i repræsentantskabsmødet med observatørstatus uden stemmeret.

6.5. Foreningens repræsentantskabsmøde skal afholdes i Danmark. Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes i en af kalenderårets første 4 måneder.

6.6. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes på begæring af foreningens bestyrelse eller på begæring af min 20% af kredsformændene ved skriftlig begæring til bestyrelsen. En begæring fra kredsformændene skal indeholde dagsorden, og et sådant begæret ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes senest 8 uger efter begæringens modtagelse.

6.7. Repræsentantskabsmøder indkaldes med mindst 8 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til samtlige medlemmer af repræsentantskabet. Dagsorden med bilag udsendes senest 2 uger før mødet.

6.8. Repræsentantskabsmødets dagsorden skal som minimum omfatte følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Præsentation af det igangværende års budget til orientering
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Indkomne forslag i øvrigt
 8. Valg af formand og/eller næstformand
 9. Valg til bestyrelsen
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

6.9. Forslag under punkt 6.8, underpunkt 7, til behandling på repræsentantskabsmødet skal være indgivet til foreningens bestyrelse skriftligt senest 6 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse.

6.10. Forslag under punkt 6.8, underpunkt 8 og 9 indsendes som beskrevet i punkt 7.10. og 7.11.

6.11. Senest 2 uger før repræsentantskabsmødet skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på repræsentantskabet, og for det ordinære repræsentantskabsmødes vedkommende tillige årsregnskab, fremsendes til samtlige medlemmer af repræsentantskabet.

6.12. Ethvert lovligt indkaldt repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt.

6.13. Repræsentantskabet vælger en dirigent, som leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

6.14. Kun personligt tilstedeværende medlemmer af repræsentantskabet kan afgive stemme. Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal, jævnfør punkt 16 og 17 om vedtægtsændringer og om foreningens opløsning.

6.15. Beslutninger truffet på et ordinært eller ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan af bestyrelsen sendes til urafstemning hos repræsentanterne, såfremt der har været under 40% af foreningens stemmeberettigede til stede.

7. Bestyrelsen

7.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer.

7.2. Bestyrelsen er ansvarlig for udførelsen af foreningens strategier og for at formulere foreningens holdninger på områder, der ikke er beskrevet i strategierne, eller såfremt forudsætningerne for strategierne ændres i at justere disse i fornødent omfang.

7.3. Bestyrelsen skal blandt andet:

 • sikre gennemførelsen af den besluttede strategi
 • sikre en sund økonomi i foreningen
 • sikre medlemmernes indsigt og indflydelse
 • sikre at vedtægterne overholdes
 • sikre overholdelse af etisk kodeks og værdier
 • være arbejdsgiver
 • sikre generationsskift.

7.4. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg – advisory boards - til løsning af en specifik opgave i en tidsbegrænset periode.

7.5. Bestyrelsens 11 medlemmer vælges alle af repræsentantskabet for en 3-årig periode.

7.6. Bestyrelsen består af:

 • 1 formand
 • 1 næstformand, der skal være områdeformand
 • 5 områdeformænd
 • 4 medlemmer

7.7. Repræsentantskabet vælger ligeledes en 1. og en 2. suppleant, der begge skal være områdeformænd. Suppleanterne vælges som de områdeformænd der opnår hhv. 6. og 7. flest stemmer. 1.suppleant er områdeformanden med 6. flest stemmer og 2. suppleanten er områdeformanden med 7. flest stemmer. Suppleanter vælges for en 3-årig periode. Såfremt 1. og 2. suppleant er indtrådt i bestyrelsen konstituerer bestyrelsen nye 1. og 2. suppleanter blandt områdeformændene.

7.8. 4 af bestyrelsens medlemmer vælges blandt personer med fagområder, som er af betydning for foreningens arbejde. De vælges for 3 år ad gangen. Ved valg på baggrund af en udtræden, vælges det nye medlem for den resterende del af valgperioden.

7.9. De øvrige medlemmer af bestyrelsen udgøres af 5 af foreningens områdeformænd, der vælges   for 3 år ad gangen.

7.10. Såfremt en områdeformand træder ud af bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen frem til det næste ordinære repræsentantskabsmøde

7.11. Såfremt et bestyrelsesmedlem, som nævnt under punkt 7.8, træder ud af bestyrelsen i valgperioden, kan bestyrelsen konstituere et bestyrelsesmedlem – uden stemmeret - frem til næste ordinære repræsentantskabsmøde. 

7.12  Bestyrelsen indstiller en formand og en næstformand til valg på det ordinære repræsentantskabsmøde. De vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde for 3 år ad gangen. Skal formanden og næstformanden vælges på samme repræsentantskabsmøde, vælges næstformanden dog for 2 år. Ved valg på baggrund af en udtræden vælges den nye formand eller næstformand for den resterende del af valgperioden.

7.13. Forslag fra bestyrelsen til de i punkt 7.8 nævnte bestyrelsesmedlemmer med særlige fagområder skal være foreningens sekretariat i hænde senest 4 uger før det ordinære repræsentantskabsmøde. Umiddelbart, og senest 3 dage efter udløb af frist, orienterer sekretariatet samtlige medlemmer af repræsentantskabet om indkomne forslag.

7.14. Ethvert medlem af repræsentantskabet har adgang til at stille forslag om valg af andre kandidater til posterne som formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer med særlige fagområder. Sådanne forslag skal være foreningens sekretariat i hænde senest 4 uger før det ordinære repræsentantskabsmøde. Sekretariatet informerer samtlige medlemmer af repræsentantskabet om forslagene.

7.15. Der føres protokol over bestyrelsens møder, og referat udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer snarest muligt efter mødet. Referatet skal underskrives af samtlige medlemmer.

7.16. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

8. Ordensudvalg

8.1. I overensstemmelse med punkt 3.2. og 10.8 træffer foreningens ordensudvalg beslutning om suspension og/eller afsættelse eller ekskludering af personer med tillidshverv, det vil sige kredsformænd og områdeformænd som har stemmeret.

8.2. Bestyrelsen nedsætter snarest efter det ordinære repræsentantskabsmøde ordensudvalget bestående af 5 medlemmer, herunder skal minimum et medlem være jurist. Bestyrelsen udpeger formanden for udvalget.

8.3. Medlemmerne vælges for 3 år ad gangen og genvalg kan finde sted. Ved valg på baggrund af en udtræden vælges det nye medlem for den resterende del af valgperioden.

8.4. Møder i ordensudvalget indkaldes skriftligt af formanden med angivelse af dagsorden og med mindst 2 ugers frist.

8.5. 2 medlemmer af ordensudvalget kan forlange afholdelse af et ordensudvalgsmøde ved skriftlig henvendelse til formanden, som derefter indkalder ordensudvalget til ordensudvalgsmøde inden for 4 uger og efter bestemmelserne i punkt 8.4.

8.6. Ordensudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

8.7. Ordensudvalgets afgørelser kan indbringes for bestyrelsen for så vidt det drejer sig om bestyrelsesmedlemmer. Medlemmet deltager ikke i behandlingen af sagen. Bestyrelsens afgørelse kan ikke ankes.

8.8. Der føres protokol over ordensudvalgets møder, som skal underskrives af samtlige medlemmer.

9. Medlemskredse

9.1. Foreningen opdeles i medlemskredse svarende til kommuner i Danmark, som arbejder lokalt for at opfylde foreningens formål.

9.2. Til at koordinere arbejdet i hver kommune og repræsentere foreningen udadtil i lokalsamfundet er der udpeget en række kredsformænd. Bestyrelsen kan godkende antallet af kredsformænd i et område efter indstilling fra området. 

9.3. Konstituerede kredsformænd skal godkendes af repræsentantskabet på et ordinært repræsentantskabsmøde.

9.4. Til at bistå kredsformandens arbejde, kan områdeformanden udpege en eller flere kredsassistenter efter indstilling fra kredsformanden. Kredsassistenter har adgang til at deltage i områdemøder uden stemmeret. Områdeformanden kan efter indstilling fra kredsformanden afsætte en kredsassistent. Områdeformanden kan tilknytte andre frivillige til at løse relevante opgaver for området.

9.5. Er der ikke opstillet flere kandidater til kredsformand, og begærer ingen af kredsens medlemmer valg, udpeger bestyrelsen en eller flere kredsformænd efter indstilling fra den i § 7 nævnte områdeformand, der indstiller i samråd med områdets kredsformænd.

9.6. Ny udpegede kredsformænd skal offentliggøres på foreningens hjemmeside.

9.7. Hvis en områdeformand finder, at en kredsformand i en kreds under områdeformandens område ikke varetager sit hverv på en tilfredsstillende måde eller handler imod foreningens retningslinjer, kan områdeformanden, efter at have indhentet udtalelse fra samtlige områdets kredsformænd, fratage denne hvervet. Afgørelsen kan af den afsatte valgte kredsformand indbringes for foreningens ordensudvalg. 

9.8. Bestyrelsen skal ved forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om arbejdet i områder og   kredse og udarbejde en forretningsorden for samme.

10. Områder

10.1. Foreningen inddeles i områder i Danmark, der fastsættes af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen. Områdets kredsformænd vælger blandt sig selv en områdeformand for en 3-årig periode. Ved valg på baggrund af en udtræden vælges det nye medlem for den resterende del af valgperioden.

10.2. Områdeformanden skal være bosiddende i det område, som områdeformanden repræsenterer.

10.3. Såfremt et område i en periode er uden områdeformand, kan formandskabet udpege en områdeformand til at lede området indtil nyvalg kan finde sted.

10.4. Områdeformanden skal lede og koordinere kredsformændenes og øvrige frivilliges arbejde i området, samt repræsentere området i driftudvalget.

10.5. Som led i områdeformandens koordinerende opgave påhviler det blandt andet denne at:

 • koordinere arbejdet i området
 • afvikle områdemøder
 • sikre at ledige tillidshverv besættes
 • varetage kontakten med de stedlige myndigheder og organisationer
 • behandle klager over kredsformænd
 • godkende udgifter til frivillige i området
 • deltage i driftsmøder.

10.6. Områdeformanden skal min. hvert 3. år afholde samtaler med kredsformanden for at vurdere dennes fortsatte virke.

10.7. Hvis et flertal af kredsformænd i et område finder, at områdeformanden i det område kredsformanden hører under ikke varetager sit hverv på en tilfredsstillende måde, kan

kredsformændene efter afholdelse af et områdemøde indbringe sagen for ordensudvalget

10.8. Driftsudvalg

Til at varetage, lede og koordinere foreningens frivillige arbejde med dyreværn, dyreredning m.v. nedsættes et driftsudvalg. Driftsudvalget består af alle områdeformændene.

Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for driftsudvalget.

11. Formandskab

11.1. Formanden, og i dennes fravær næstformanden, leder og koordinerer bestyrelsens arbejde og har mellem bestyrelsesmøder den overordnede ledelse af foreningens arbejde og varetager, under ansvar for bestyrelsen, dennes funktioner i det omfang beslutninger ikke bør eller kan afvente førstkommende møde i bestyrelsen.

11.2. Formandskabet kan træffe beslutning om suspension af foreningens medlemmer, herunder kredsformænd og områdeformænd i overensstemmelse med punkt 3.2. En sådan suspension behandles på det førstkommende møde i ordensudvalget, hvor udvalget træffer afgørelse om, hvorvidt medlemmer skal ekskluderes og/eller afsættes/fratages tillidshverv.

11.3. Formandskabet kan indbringe enkelte medlemmer af foreningen for ordensudvalget i overensstemmelse med kriterierne i punkt 3.3.

11.4. Hvis et flertal af medlemmerne i foreningens bestyrelse ønsker at afsætte formanden og/eller næstformanden, kan disse indkalde til repræsentantskabsmøde med minimum 2 uger og højest 4 ugers varsel ved skriftlig henvendelse til samtlige medlemmer af repræsentantskabet. Forslaget om afsættelse af formanden og/eller næstformanden skal vedtages af et flertal af de tilstedeværende repræsentanters stemmer.

12. Direktion

12.1. Foreningens direktør ansættes og afskediges af bestyrelsen.

12.2. Andet personale ansættes og afskediges af direktøren, der informerer bestyrelsen.

12.3. Direktøren fastsætter personalets arbejdsområder og beføjelser.

12.4. Det påhviler direktøren at lede foreningens drift under iagttagelse af de almindelige og specielle retningslinjer, der måtte blive anvist af bestyrelsen eller formandskabet.

12.5. Direktøren har ansvaret for at udarbejde forslag til budget og handlingsprogram senest i november måned forud for det kommende budgetår til godkendelse i bestyrelsen.

12.6. Direktøren holder løbende bestyrelsen underrettet om sine dispositioner, samt rapporterer hvert kvartal til forretningsudvalget for de faktiske indtægter og afholdte udgifter i forhold til budget, samt fremlægger det sidste års regnskab til godkendelse på det ordinære repræsentantskabsmøde.

12.7. Direktøren repræsenterer i samarbejde med bestyrelsen foreningen i forhold til offentligheden.

12.8. Direktøren udarbejder oplæg og materiale til bestyrelsens møder og deltager i bestyrelsens forhandlinger uden stemmeret.

13. Habilitet og Integritet

13.1. Ingen kredsformand og intet bestyrelsesmedlem kan have et fast indtægtsgivende engagement med foreningen. Repræsentantskabet kan under særlige omstændigheder dispensere fra denne regel.

13.2. Ingen ansat i foreningen kan have et tillidshverv i foreningen.

13.3. Ingen person kan vælges, udpeges eller på anden måde repræsentere Dyrenes Beskyttelse i perioden fra en endelig dom med betinget seks måneder, eller mere, eller ubetinget fængselsstraf, uanset den begåede forseelse til afsluttet afsoning af straffen, eller hvis vedkommende på anden måde er blevet straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør den pågældende uværdig til at repræsentere Dyrenes Beskyttelse.

Enhver dom efter dyreværnsloven gør den pågældende uværdig til at repræsentere Dyrenes Beskyttelse.

13.4. Alle tilfælde afgøres af ordensudvalget med mulighed for at anke til bestyrelsen.

14. Tegningsregel

14.1. Foreningen tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Sager vedrørende køb, salg og pantsætning af ejendom besluttes af den samlede bestyrelse.

14.2. Adgangen til at tegne foreningen kan delegeres af bestyrelsen. Herfra undtages optagelse af lån og indgåelse af kaution og anden sikkerhedsstillelse, samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

14.3. I alle henseender i arvesager og sager vedrørende donationer til foreningen, herunder i forbindelse med repræsentation af foreningen overfor skifteretten i dødsboer, afgivelse af skiftefuldmagter og solvenserklæringer, godkendelse af åbningsstatus, dødsboregnskaber m.v. samt ved alle for denne type sager forekommende tinglysninger, kan foreningen tegnes enten i overensstemmelse med den almindelige tegningsregel eller alternativt af enten to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med enten direktøren eller økonomichefen, eller af direktøren og økonomichefen i forening.

15. Revision

15.1. Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

16. Vedtægtsændringer

16.1. Vedtægtsændringer kan foretages på det ordinære repræsentantskabsmøde, når forslag til ændring er optaget på dagsordenen, og når 2/3 af de tilstedeværende repræsentanter stemmer for.

16.2. Vedtægtsændringer træder i kraft ved vedtagelsen.

17. Foreningens opløsning

17.1. Forslag om foreningens opløsning skal vedtages på to efter hinanden følgende ordinære repræsentantskabsmøder med 2/3 af de tilstedeværende repræsentanters stemmer.

17.2. Er foreningens opløsning lovligt besluttet, afgøres det ved simpelt stemmeflertal, hvorledes foreningens midler skal anvendes. Dog kan kun foreninger og institutioner, der arbejder efter samme formål, komme i betragtning som arvetager.

 

Forretningsorden for bestyrelsen

Vedtaget på bestyrelsesseminar 5.-6. marts 2020

1. Bestyrelsen

1.1. Foreningen ledes mellem repræsentantskabsmøderne af bestyrelsen.


Bestyrelsen er ansvarlig for at:

 • sikre gennemførelsen af den besluttede strategi
 • sikre en sund økonomi i foreningen
 • sikre medlemmernes indsigt og indflydelse
 • sikre at formålsparagraffen løbende opfyldes
 • sikre at vedtægterne overholdes
 • sikre overholdelse af etisk kodeks og værdier
 • sære arbejdsgiver
 • sikre generationsskifter.

1.2. Bestyrelsen sikrer tillige, at foreningen arbejder efter et af bestyrelsen godkendt årshjul herunder, afholder bestyrelsen møder efter behov, dog mindst hver 4. måned. Formanden skal sikre, at bestyrelsen derudover holder møde, når det er nødvendigt.

1.3. Repræsentantskabet godkender de af foreningernes holdninger der vedrører dyr og dyreværnsarbejde (fauna, landbrugsdyr etc.). 

1.4. På bestyrelsens første møde umiddelbart efter mødet i repræsentantskabet:

 • Vælger bestyrelsen diverse repræsentanter til eksterne poster herunder råd, udvalg etc.
 • Fastsætter tidspunkterne for bestyrelsesmøderne frem til næste repræsentantskabsmøde.

2. Møder

2.1. Bestyrelsen holder 2 bestyrelsesseminarer (evt. heldagsmøde afhængig af behov) i hhv. marts og november.

På mødet i marts skal bestyrelsen:

 • godkende regnskab for det foregående kalenderår til fremlæggelse på det førstkommende repræsentantskabsmøde
 • godkende beretning for det foregående kalenderår til fremlæggelse på det førstkommende repræsentantskabsmøde
 • godkende dagsorden for repræsentantskabsmøde, herunder tage stilling til eventuelle indkomne forslag.

På mødet i november skal bestyrelsen:

 • godkende budgetter og målsætninger for det kommende år.

2.2. Formanden tilrettelægger sammen med direktøren bestyrelsesmøderne og direktøren sørger for, efter aftale med formanden, at dagsordenen og eventuelt bilagsmateriale, der fremlægges til brug for bestyrelsens behandling af de enkelte dagsordenspunkter, sendes til medlemmerne senest 1 uge forud for hvert bestyrelsesmøde.

2.3. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden.

3. Beslutninger

3.1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Beslutninger må dog ikke træffes, uden at så vidt muligt samtlige medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.

3.2. Bestyrelsesmedlemmerne har pligt til at underrette bestyrelsen om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til drøftelse af habilitet.

3.3. Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der efter foreningens forhold er af usædvanlig art eller størrelse.

4. Tavshedspligt

4.1. Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt ift. personsager og sager vedr. samarbejdspartnere, der har fortrolig karakter.

5. Formanden

5.1. Formanden og i dennes fravær næstformanden, har mellem bestyrelsens og forretningsudvalgets møder den overordnede ledelse af foreningens arbejde og varetager under ansvar for forretningsudvalget dettes funktioner i det omfang beslutninger ikke bør eller kan afvente førstkommende møde i forretningsudvalget.

7. Advisory boards

7.1. Bestyrelsen kan nedsætte de advisory boards, som bestyrelsen ønsker, når bestyrelsen har behov for særlig rådgivning på et givent område.

 

Forretningsorden for områderne

Godkendt på repræsentantskabsmødet d. 5. september 2020

1.      Områderne

1.1. I henhold til vedtægterne for Dyrenes Beskyttelse inddeles Danmark i områder. For området vælges en områdeformand for 3 år. Denne koordinerer arbejdet i området.


Som led i områdeformandens ledende og koordinerende opgave påhviler det blandt andet denne at:

 • koordinere arbejdet i området
 • afvikle områdemøder
 • sikre at ledige tillidshverv besættes
 • varetage kontakten med de stedlige myndigheder og organisationer
 • behandle klager over kredsformænd
 • godkende udgifter for områdets frivillige.
 • koordinere kredsformændenes uddannelse
 • deltage i de landsdækkende driftsmøder og undtagelsesvis ved forfald at sende en suppleant.

1.2. Områdeformanden skal minimum hver 3. år afholde samtaler med kredsformænd og andre frivillige for at vurdere deres fortsatte virke.

2. Områdemøde

2.1. Områderne afholder hvert år holde et områdemøde i januar eller februar måned, hvor forslag til repræsentantskabsmødet udarbejdes, og indkomne forslag fra bestyrelsen drøftes.

2.2. Områderne afholder endvidere hvert år et efterårsmøde

2.3. Områderne kan beslutte, at der skal afholdes yderligere møder/udflugter ud over de 2 obligatoriske.

2.4. Områdeformanden indkalder, såfremt halvdelen af de stemmeberettigede kredsformænd skriftligt begærer det til ekstraordinært områdemøde.

2.5. Direktøren for Dyrenes Beskyttelse stiller sekretariatsbistand til rådighed for områdeformanden, herunder i forbindelse med personsager i områderne. Der skal udvises fortrolighed i alle personsager.

3. Indkaldelse

3.1. Områdemøder indkaldes med 14 dages varsel efter områdeformandens bestemmelse skriftligt af sekretariatet med angivelse af dagsorden, herunder om eventuelle valg af områdeformand, indstilling af kredsformænd og forslag til behandling. Indkaldelsen sendes til de stemmeberettigede kredsformænd, konstituerede kredsformænd, kredsassistenter og internats- og plejestationsledere, der giver meddelelse om deltagelse samt eventuelle øvrige frivillige.

4. Valg af områdeformand

4.1. Områdeformanden vælges på områdemødet i januar eller februar af de tilstedeværende stemmeberettigede kredsformænd ved simpelt flertal. Såfremt hvervet som områdeformand bliver ledigt mere end 3 måneder før det planlagte forårsområdemøde indkalder formandskabet til ekstraordinært områdemøde, hvor der foretages valg af områdeformand. Hvis en områdeformand suspenderes med henblik på indbringelse for ordensudvalget, kan formandskabet udpege en midlertidig områdeformand indtil sagen er afsluttet i ordensudvalget.  

4.2. Kredsformænd der ønsker at opstille til posten som områdeformand, skal senest 3 døgn før områdemødet meddele dette til den siddende områdeformand. Kandidaturen meddeles skriftligt med kopi til sekretariat og foreningens formandskab.

4.3. Opstiller flere kredsformænd til posten som områdeformand deltager foreningens formandskab i valghandlingen. Der afholdes skriftlig afstemning med angivelse af navnet på den kandidat, der ønskes valgt. Den kandidat, der får flest stemmer, er valgt. Ved stemmelighed foretages fornyet skriftlig afstemning mellem de to kandidater med flest stemmer ved urafstemning blandt kredsformændene i området.

4.4. Når der vælges en ny områdeformand, skal den/de kandiderende til posten på områdemødet mundtligt præsentere sig selv.

4.5. Halvdelen af områdets kredsformænd kan inden valgperiodens udløb skriftligt, med angivelse af navnet på de kandiderende kredsformænd, kræve ekstraordinært valg af områdeformand. Valget afholdes inden 4 uger efter kravets fremsættelse på et områdemøde. § 1, stk. 3 og § 3, stk. 2 finder anvendelse.

4.6. Ved valg af områdeformand kan dagsordenspunktet om valg af områdeformanden vælges lukket for andre end de stemmeberettigede kredsformænd og repræsentanter fra foreningens forretningsudvalg.

5. Medlemskredse

5.1. Foreningen opdeles i medlemskredse svarende til kommuner i Danmark, som arbejder lokalt for opfyldelsen af foreningens formål.

6. Valg af kredsformænd

6.1. Til at koordinere arbejdet i hver kommune og repræsentere foreningen udadtil i lokalsamfundet er der udpeget en række kredsformænd.

6.2. Områdeformanden opslår ledige poster med angivelse af, hvor og hvornår der afholdes valg. Valget afholdes med 14 dages varsel og indenfor den kommune, hvor posten skal besættes. Tilmelding til møde fortages til områdeformanden seneste 7 dage før afholdelse af mødet. Stemmeberettigede i kommunen er de medlemmer, som før tilmeldingsfristens udløb har betalt kontingent til Dyrenes Beskyttelse.

6.3. Er der ikke opstillet flere kandidater til kredsformand, og begærer ingen af kommunens medlemmer valg, udpeger bestyrelsen en eller flere kredsformænd efter indstilling fra områdeformanden, der indstiller i samråd med områdets kredsformænd. Ny udpegede kredsformænd skal offentliggøres på foreningens hjemmeside.

6.4. Konstituerede kredsformænd skal godkendes af repræsentantskabet på et ordinært repræsentantskabsmøde. Indtil kredsformænd er godkendt af repræsentantskabet, er man at betragte som konstitueret kredsformand og kan ikke indgå i valghandlinger i området eller stemme til de punkter på dagsordenen, som ligger forud for godkendelsen på det repræsentantskabsmøde hvortil kredsformanden er indstillet til endelige godkendelse. Områdeformand kan afsætte en konstitueret kredsformand.

6.5. Til at bistå kredsformandens arbejde kan områdeformanden udpege en eller flere kredsassistenter. Kredsassistenter har adgang til at deltage i områdemøder uden stemmeret. Områdeformanden kan afsætte en kredsassistent.

6.6. Hvis en områdeformand finder, at en kredsformand i en kreds under områdeformandens område ikke varetager sit hverv på en tilfredsstillende måde eller handler imod foreningens retningslinjer, kan områdeformanden efter at have indhentet udtalelse fra områdets kredsformænd fratage denne hvervet.

6.7. Afgørelsen kan af den afsatte kredsformænd indbringes for foreningens ordensudvalg.

7. Kredsformandens opgaver

7.1. Kredsformændene koordinerer arbejdet i kredsen og repræsenterer foreningen udadtil i lokalsamfundet, jfr. vedtægternes § 6, stk. 2.

7.2. Kredsformændene behandler henvendelser om dyreværnssager i kredsen i overensstemmelse med de af repræsentantskabet vedtagne handleplaner.

7.3. Kredsformændene har kompetence til at henvise nødstedte dyr til dyrlægebehandling for Dyrenes Beskyttelses regning og til Dyrenes Beskyttelses internater.

7.4. Kredsformændene skal registrere henvendelser om dyr i nød i dyreværnsregistret

7.5. Kredsformændene er i samarbejde med foreningens dyrlæger ansvarlige for at anmeldelser til politi og andre offentlige myndigheder vedrørende overholdelse af dyrevelfærdsloven er veterinærfagligt og juridisk velunderbyggede. Områdeformanden orienteres om anmeldelsen inden den indsendes skriftligt. Ved eventuelle akutte sager foretager kredsformanden mundtlig anmeldelse til politiet, der kan følges op med en skriftlig anmeldelse.

8. Kredsassistenter og øvrige frivillige

8.1. Kredsassistenter udpeges af områdeformanden.

8.2. Områdeformanden tilser, at kredsassistenter tilbydes og gennemfører foreningens kurser for kredsformænd herunder især ”grundkursus for nye kredsformænd”.

8.3. Områdeformanden vurderer løbende, om den enkelte kredsassistent skal tilbydes hvervet som kredsformand. Dette drøftes årligt ved det ordinære områdemøde i efteråret.

8.4. Områdeformanden kan tilknytte andre frivillige for at løse relevante opgaver jf. foreningens formål for området.

9. Klager over kredsformænd

9.1. Modtager Dyrenes Beskyttelse klage over en kredsformand, journaliseres klagen i sekretariatet, der anmoder kredsformanden og områdeformanden om en udtalelse vedrørende klagen. Udtalelse afgives så vidt muligt inden 7 dage fra sekretariatets høring.

9.2. For at sikre en ensartet linje i klagesagsbehandlingen udarbejder sekretariatet udkast til svar til områdeformanden, der besvarer klagen via sekretariatet med kopi af svaret til kredsformand. Sekretariatet henlægger sagen på journalnummer.

9.3. Klagesvar afgives så vidt muligt inden 14 dage efter klagens modtagelse.

9.4. Dyrenes Beskyttelses formand fører tilsyn med klagesagsbehandlingen og modtager i hvert enkelt tilfælde kopi af klage og svar.