Grisetransport i tunnel
Foto: Kristian Brasen

Her er reglerne for transport af grise i EU

Dyrenes Beskyttelse fulgte den 26.-27. september 2023 efter en transport af 660 grise fra Padborg til Verona i Italien. Turen dokumenterede, at de lange transporter af levende dyr i EU er helt igennem uacceptable, og at de nuværende regler ikke beskytter dyrene tilstrækkeligt. Her er en oversigt over de væsentligste gældende regler for transport af grise.

Skrevet af:
Ditte Erichsen

Reglerne for transport af levende dyr i EU er hovedsageligt fastlagt i EU’s Transportforordning. Dertil kommer supplerende krav til areal og loftshøjde, som er fastsat i en dansk bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport, jf. boks.

De væsentligste specifikke regler handler om transportens tidsudstrækning, hvile, plads, temperatur og adgang til mad og vand. Derudover er der generelle formuleringer om, at transporten skal gennemføres sådan, at dyrene ikke kan komme til skade eller blive påført unødig lidelse, samt at de skal tilses undervejs og hjælpes om nødvendigt.

Men mange af bestemmelserne er utilstrækkelige og for upræcist formuleret til, at de kan håndhæves af myndighederne, ligesom det i praksis er nærmest umuligt at kontrollere regler, der vedrører forhold ombord på en (kørende) lastbil.

Transporttid

Transport af grise må ikke overstige 24 timer. Tiden regnes fra første gris er ombord, til sidste gris har forladt transportvognen.

Transporttiden kan imidlertid forlænges med to timer, hvis det sker ’af hensyn til dyrene’, uden at det i transportforordningen er nærmere angivet, hvad der menes med den bestemmelse.

Når en transport sidder fast i kø på motorvejen ned gennem Europa, kan det være svært at afgøre, om der er tale om en overtrædelse af den samlede transporttid i sidste ende, fordi det i princippet er ude af hænderne på chaufføren og transportfirmaet, altså en force majeure-situation, selv om kø på de tyske motorveje i praksis er meget hyppigt forekommende og tæt på forudsigeligt.

Hvil

Efter 24 timer skal grisene læsses af transporten og have hvil på en hvilestation i mindst 24 timer.

Derefter kan de transporteres 24 timer igen, og det kan fortsætte, så længe det ønskes. Der er ikke nogen øvre grænse for den samlede transporttid.

Vand og mad

Dyrene skal ifølge de generelle regler i forordningens artikel 3 ’med passende mellemrum tilbydes vand, foder og hvile af en kvalitet og i mængder, som er passende for deres art og størrelse’. Der er dog ingen krav om, at grise skal fodres under transporten.

Vand til grise

Af forordningens kapitel V fremgår det  specifikt, at grise på transporter over otte timer skal have adgang til vand under hele transporten.

Temperaturer

Dyrene må ikke udsættes for temperaturer under fem grader eller over 30 grader, dog med en margen på fem grader i hver ende. Det vil sige, at de i praksis kan blive udsat for temperaturer op til 35 grader, uden at det er ulovligt.

Ifølge EFSA, EU’s fødevaresikkerhedsautoritet, har smågrise det for varmt og risikerer varmestress – en tilstand de kan dø af – ved temperaturer over 30 grader. Grise kan ikke svede, og de kan dermed ikke komme af med varmen. De er afhængige af at køle sig med skygge, køligt underlag eller ved at søle sig, altså fra naturens side at køle sig med mudder eller vand.

I transportvognene er der installeret lovpligtige temperaturmålere, men de sidder typisk monteret på vognens ydervægge og måler dermed ikke temperaturen inde mellem grisene på vognen. Et studie fra Århus Universitet, 2022, har registreret temperaturforskellen mellem de temperaturmålere, der sidder på vognens ydervægge og temperaturmålere opsat inde mellem grisene. De viste en temperaturforskel på op til 20 grader.

Plads

Areal

Smågrise på 25 kilo har krav på 0,2 kvadratmeter per gris. Der må altså være cirka fem grise per kvadratmeter. Smågrise på 32 kilo skal have 0,231 kvadratmeter per gris (ifølge tabel i den danske bekendtgørelse, som supplerer EU’s Transportforordning).

Loftshøjde

For grise op til 40 kilo er der ikke krav til loftshøjden.

For grise over 40 kilo skal der være mindst 74 centimeter.

Langt størstedelen af de grise, som eksporteres levende ud ad Danmark på lange transporter over otte timer, er smågrise, altså grise på cirka 30 kilo.

Tilsyn

Grisene skal tilses under transporten, så det sikres, at dyrene ikke lider overlast.

Ansvar

Det er afsenderlandets myndigheder, der forhåndsgodkender transporten.

Læs her, hvordan Dyrenes Beskyttelse fulgte efter en grisetransport hele vejen fra Padborg til Verona for at dokumentere forholdene for dyrene på de lange transporter.

Reglerne kort fortalt

 • Transporttid: Transport af grise må ikke overstige 24 timer. Tiden regnes, fra første grise er ombord, til sidste gris har forladt transportvognen.
 • Hvil: Efter 24 timer skal grisene læsses af transporten og have hvil i en stald i mindst 24 timer. Herefter kan grisen på ny transporteres i 24 timer.
 • Vand og mad: Dyrene skal ’med passende mellemrum tilbydes vand, foder og hvile af en kvalitet og i mængder, som er passende for deres art og størrelse’.
  Vand: Grise skal have adgang til vand under hele transporten på lange transporter.
 • Temperaturer: Dyrene må ikke udsættes for temperaturer under fem grader eller over 30 grader, dog med en margen på fem grader i hver ende.
 • Plads:
  Areal:
  Smågrise på 25 kilo har krav på 0,2 kvadratmeter per gris.
  Smågrise på 32 kilo skal have 0,231 kvadratmeter per gris
  (arealkrav tabel)
  Loftshøjde:
  For grise op til 40 kilo er der ikke krav til loftshøjden.
  For grise over 40 kilo skal der være mindst 74 centimeter.
 • Tilsyn: Grisene skal tilses under transporten, så det sikres, at dyrene ikke lider overlast.
 • Ansvar: Det er afsenderlandets myndigheder, der forhåndsgodkender transporten

Kilder

 • ​​​​​Reglerne for transport af dyr i EU er hovedsageligt fastlagt i EU’s Transportforordning: Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97
 • Krav til areal og højde er fastsat i denne bekendtgørelse som supplement til EU’s Transportforordning. Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport (BEK nr. 26 af 13/01/2020)
 • Undersøgelse af temperaturforskelle alt efter placering af termostater i transportvognen: Rådgivningsnotat fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, leveret: 5. juli 2022