fisk

Fisk i akvakultur

Dyrenes Beskyttelse mener, at der skal være et statsligt tilsyn med dyrevelfærden for fisk i akvakultur.

Fisk er sansende væsener, som kan føle smerte og stress. Derfor skal staten naturligvis føre tilsyn med, at fisk, der holdes i akvakultur, har god dyrevelfærd. Velfærdstilsyn skal være uanmeldt og risikobaseret.

Fisk, der opdrættes, har ikke de samme rettigheder som andre dyr, der bruges i fødevareproduktionen. Hvor andre hvirveldyr, for eksempel køer, grise og kyllinger, beskyttes af et lovpligtigt tilsyn med deres velfærd, er der ingen krav om tilsyn med fiskenes velfærd. Der er heller ingen specifikke krav til, hvor meget plads den enkelte fisk skal have, eller hvordan vandkvaliteten skal være.  

Dyrenes Beskyttelse mener, at det er uforsvarligt, at man i Danmark har ca. 50 millioner fisk i hav- eller dambrug, uden at vi som samfund tager ansvar for deres velfærd.

 

Dambrug

Hvad er akvakultur?

Akvakultur betyder opdræt af fisk, skaldyr og andre organismer i vand. Fisk udgør ifølge Fiskeristyrelsen 38.530 tons om året (79 procent), muslinger 10.227 tons om året (21 procent) og havtang 8 tons om året (0,02 procent). Fiskene opdrættes på mange forskellige måder; i havet i netbure, på land i damme, og indendørs i bassiner.
 • Den danske produktion er på ca. 45.500 ton fisk pr. år
 • De fisk, der oftest opdrættes i Danmark, er ørred og laks 
 • Der findes ingen tilsyn med fiskenes velfærd i akvakulturen

  For de fisk, der ikke er økologiske:
 • Er der ingen lovgivning om, hvor tæt fisk må opdrættes i akvakulturen  
 • Er der ingen lovgivning om vandkvaliteten, fiskene holdes i
 • Er der ingen lovgivning om indretningen af de beholdere/netbure/damme, som fiskene opdrættes i

NY STRATEGI FOR AKVAKULTUR SKAL FØLGES TÆT

Danmark fik i oktober 2022 en ny strategi for akvakultur. Baggrunden for strategien er, at alle EU’s medlemslande i 2022 skal formulere nationale strategier for udviklingen i akvakultursektoren.

Dyrenes Beskyttelse er glade for, at der i den nye strategi er kommet mere fokus på dyrevelfærd.

Strategien slår fast:

 • at fisk føler smerte og har velfærdsbehov
 • at fokus på fiskevelfærd hid til har været for beskedent
 • at produktion af fisk skal ske på bæredygtig vis, og at dyrevelfærd er en del af begrebet bæredygtighed
 • at der skal laves en undersøgelse af eksisterende viden om fiskevelfærd i danske akvakultur.
 • at undersøgelserne er en indledning til at opstille indikatorer for fiskevelfærd.

Det er alt sammen ændringer, der er kommet til siden sidste akvakulturstrategi; blandt andet på baggrund af høringssvar fra Dyrenes Beskyttelse.

Selv om velfærdstilsyn med fisk har været et af Dyrenes Beskyttelses helt store ønsker til strategien, er det ikke skrevet konkret ind i strategien.  

Læs hele Dyrenes Beskyttelses reaktion på den nye strategi her


Fra strategi til dyrevelfærd: 

Den nye strategi er et godt udgangspunkt for at arbejde med dyrevelfærden i akvakultur og Dyrenes Beskyttelse vil følge arbejdet med at få strategien omsat til dyrevelfærd. 

Vigtigste ønsker:

 • at der skal være velfærdstilsyn for alle fisk i akvakultur
 • at man med afsæt i Dyrevelfærdsloven laver artsspecifikke krav for dyrevelfærd for de mest almindelige arter i akvakultur i Danmark, for eksempel regnbueørred og laks

Derudover ønsker vi:

 • at økologisk opdræt af fisk styrkes frem for mere intensive produktionsformer
 • at akvakulturproduktionen i Danmark skal foretage et skift fra produktion af rovfisk til plantespisende fisk og andre organismegrupper, for eksempel havtang.

FORSKELLEN PÅ FISKERI OG FISK I AKVAKULTUR

I fiskeriet fanger man fisk, krebsdyr og muslinger, der har haft et frit liv i havet, indtil de bliver fanget. I akvakultur opdrætter man typisk fisk i hele deres livscyklus fra æg til fiskelarver og til voksne fisk. Der kan være grænsetilfælde; for eksempel ål, hvor de helt unge ål (glasål) fiskes i naturen og derefter opdrættes; eller sorthummere, der fiskes i havet og i enkelte tilfælde holdes i tanke, indtil de skal sælges. Hvis dyrene holdes, fodres og tager på i vægt, så er der typisk tale om akvakultur.