To cirkler: lille cirkel viser, at landbrugets indtægter for Danmark er langt mindre end landbrugets omkostninger for Danmark, Det sidste vist med en stor rød cirkel
Landbrugets indtægter står slet ikke mål med omkostningerne for Danmark. Grafik: Pernille Stokholm / Dyrenes Beskyttelse

Landbrugets bundlinje for Danmark

Er Danmark økonomisk afhængig af landbruget? Her er nogle af tallene for de indtægter og omkostninger, som landbruget giver og påfører Danmark.

Skrevet af:
Johanne Gabel

INDTÆGTERNE

 

3 % 

– landbrugets andel af bruttoværditilvæksten i Danmark, 2022 

Bruttoværditilvæksten er den samlede værdiskabelse i landets økonomi på samme måde, som vi kender bruttonationalprodukt (bnp), men fratrukket skatter og afgifter. Landbrugets bruttoværditilvækst var 76,2 milliarder kroner i 2022.

3,9 % 

– landbrugets andel af den samlede beskæftigelse i Danmark 2022 

Landbruget beskæftigede i 2022 cirka 122.500 personer. Det svarer til 3,9 procent af den samlede beskæftigelse i Danmark.

4,3 % 

– landbrugets andel af eksporten i 2022   

Landbrugets andel af Danmarks samlede eksport af varer og tjenester udgjorde 4,3 procent i 2022. Beløbet var 86 milliarder kroner af en samlet dansk eksport på 1.983 milliarder kroner. 

Landbrugskomplekset: Opgørelserne gælder landbrugskomplekset, som omfatter den primære landbrugssektor, altså landbrugsbedrifterne, og en række direkte tilknyttede leverandørsektorer og forarbejdningssektorer, primært slagteri- og kødindustrien, mejeriindustrien, sukker- og stivelsesfabrikker samt tilhørende engroshandel.

Notatet 'Dansk landbrugs bidrag til værditilvækst, beskæftigelse og valutaindtjening' den 10. januar 2024, Alex Dubgaard, lektor emeritus, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Københavns Universitet, baseret på Danmarks Statistik, Statistikbanken, og analyser og beregninger i publikationen ’Fakta om fødevareklyngen’ udgivet af Landbrug & Fødevarer, november 2023.

OMKOSTNINGERNE

70 % 

Landbrugets andel af de landbaserede udledninger af kvælstof i Danmark. Den samlede landbaserede tilførsel af kvælstof til alle kystvande i Danmark er i perioden 2016- 2018 opgjort til ca. 56.300 ton kvælstof om året, heraf udgjorde landbrugets udledninger på landsplan 69 procent. 
Kilde: Vandområdeplanerne 2021-2027, Miljøministeriet 2023, side 59 

Nummer 1 

Danmark er det mest opdyrkede land i verden. Danmark er sammen med Bangladesh det mest opdyrkede land i verden. 59 procent af Danmark er opdyrket. Opgørelsen er foretaget af Verdensbanken for 2021. 
Kilde: The World Bank, data.worldbank.org 

… og der dyrkes foder til dyr. Der dyrkes foder til dyr på 76 procent af landbrugsjorden i Danmark. 
Kilde: Sådan ligger landet 2022, side 9 

Næstsidst i natur 

95 procent af de vurderede naturtyper i Danmark er i dårlig bevaringstilstand. Den seneste afrapportering til EU viste, at 95 procent af de vurderede naturtyper i Danmark er i dårlig bevaringstilstand. Danmark ligger næstsidst i EU, hvad angår naturområder med gunstig tilstandsvurdering. 
Kilde: Miljøministeriet, den danske naturs tilstand, mim.dk og ’Sådan ligger landet 2022’ 

1/3 af klimagasserne 

Landbruget står for cirka en tredjedel af udledningen af drivhusgasser i 2021. Drivhusgasser fra landbrug, skovbrug og fiskeri udgjorde 29 procent af udledningerne fra aktiviteter i Danmark i 2021, og heraf bidrog landbrug med mere end 95 procent. 
Kilde: Danmarks statistik 

Dumpet på dyrevelfærd 

Danmark er ikke førende på dyrevelfærd, ikke engang i Europa. Sammen med Tyskland skraber den danske grisevelfærd samlet set bunden i studiet, Holland klarer sig kun lidt bedre, mens Sverige og Storbritannien løber med de bedste placeringer. 
Kilde: 'Benchmarking Farm Animal Welfare—A Novel Tool for Cross-Country Comparison Applied to Pig Production and Pork Consumption'. Sandøe et al, Københavns Universitet, 2020

53 % 

I perioden fra 2017 til 2021 modtog hvert danske heltidslandbrug tilskud svarende til 53 procent af driftsresultatet. Samlet modtog de danske landbrug 34,9 milliarder kroner i tilskud, langt størstedelen fra EU's landbrugsstøtte. Cirka 76 procent af pengene gik til de 7.598 heltidslandbrug, der var i 2021. For bare 50 år siden var antallet af heltidslandmænd i øvrigt mere end 10 gange så højt. 
Kilde: Danmarks Statistik, 4. september 2023 

Gæld: 285 milliarder kroner 

Den samlede gæld for det danske jordbrug er for 2022 opgjort til 285 milliarder kroner. 
Kilde: Danmarks Statistik, 25. oktober 2023 

0,6 % ejer 60 % 

0,6 procent af Danmarks befolkning ejer 60 procent af jorden. 
Kilde: Landbrugsstyrelsen

 

Hvor vigtigt er dansk landbrug for dansk økonomi? 

”Landbruget udgør kun 3 procent af bruttoværditilvæksten, altså af den økonomiske værdiskabelse i Danmark, 4 procent af beskæftigelsen og 4,3 procent af Danmarks samlede eksport, så landbruget er ikke af afgørende betydning for dansk økonomi. Landbruget kan imidlertid godt have væsentlig regional betydning for beskæftigelsen, men altså ikke for landet som helhed.” 

Er dansk fødevareproduktion vigtig for at mætte de mange munde i verden? 

”Selv om cirka tre fjerdedele af dansk landbrugsproduktion går til eksport, så udgør det en meget lille del af verdens fødevareforsyning, og det giver slet ikke mening at tale om at mætte verdens befolkning med svinekød, smør og mælk, altså med animalske fødevarer.” 

- Svar ved lektor emeritus Alex Dubgaard på Institut for Fødevare- og ressourceøkonomi på Københavns Universitet, som i mange år har lavet opgørelser af nøgletal for landbrugets økonomiske betydning i Danmark