Positivliste for eksotiske hobbydyr

Foto: Kim Johnsen

Handlen med eksotiske dyr skal reguleres bedre

Det er i dag alt for let at købe et eksotisk dyr som hobbydyr. Handlen med vilde dyr stortrives i Europa og resten af verden til trods for, at en stor del af de eksotiske dyr ikke egner sig til at være hobbydyr, samt at det langt fra er alle ejere, der formår at passe og indfri dyrenes behov.

I Dyrenes Beskyttelse opfordrer vi derfor politikerne til at indføre en positivliste, der angiver, hvilke dyr man som privatperson gerne må holde. Den umiddelbare opfattelse af, at vi som mennesker er berettiget til at holde vilde dyr som hobbydyr, skal ændres og respekten for dyrene genfindes, således at det kun er tilladt at holde de dyr, der er angivet som egnet til dette og som kan opnå en god velfærd i fangenskab.

Gennem årene har vi modtaget en række af eksotiske dyr på vores internater - desværre også de af dem, der ikke egner sig til et liv i fangenskab og som ikke har fået opfyldt deres behov tilstrækkeligt. I Dyrenes Beskyttelse er vi derfor overbeviste om, at det mest effektive og forebyggende værktøj til en regulering af handlen med eksotiske hobbydyr er en positivliste.

På den måde kan vi undgå ureflekterede køb af eksotiske dyr, der mistrives, lider og i sidste ende måske dør.

Q&A - HVORFOR LAVE EN POSITIVLISTE?

En positivliste er en liste over dyrearter, der er blevet godkendt som egnet til at kunne holdes som hobbydyr i fangenskab. Vurderingen foretages af uvildige eksperter på baggrund af videnskabelig data og en omfattende risikovurdering, der tager højde for, hvilket niveau af dyrevelfærd dyrene kan opnå i fangenskab, at dyrene ikke er til fare for folkesundheden eller udgør en invasiv risiko, samt at de ikke er til fare for at blive udryddet i naturen.

Alle dyrearter, der ikke er med på listen, må derfor ikke handles eller holdes som hobbydyr af private ejere. På den måde kan vi undgå ureflekterede køb af eksotiske dyr, der mistrives, lider og i sidste ende måske dør.


Dispensationsordning

Vi opfordrer samtidig til en dispensationsordning, hvor privatpersoner med specialviden om en specifik art kan få dispensation og dermed få tilladelse til at holde den pågældende art, selvom denne ikke er angivet på positivlisten.

Med eksotiske dyr mener vi dyr, som ikke er domesticerede – altså dyr, som ikke har levet og tilpasset sig et liv i menneskers nærhed over generationer. Domesticering er en lang proces, hvor dyrenes genetik ændres gennem avlsarbejde.

Katte og hunde har gennem tusindvis af år været i stand til at leve og trives side om side med mennesker i miljøer domineret af mennesker. Nutidens hunde og katte adskiller sig dermed fra deres forgængere på mange forskellige måder, herunder i størrelse og adfærd, og er ofte afhængige af mennesker for at kunne overleve.

Vilde, eksotiske dyr, såsom aber, slanger og løver, er i fin stand til at trives og klare sig selv i deres naturlige miljøer. De er dermed ikke domesticerede – heller ikke de af dem, som er avlet i fangenskab. Eksotiske dyr avlet i fangenskab kan være tæmmet, men de har ikke gennemgået de evolutionære ændringer, som er nødvendige for at kunne klassificere dem som domesticerede.

I dag bliver tilladelse til at holde hobbydyr i Danmark besluttet ud fra en negativliste - altså en liste over dyrearter, der ikke er godkendt og dermed er ulovlige at holde som hobbydyr for privatpersoner. Det er bl.a. dyr som tigre og flagermus, der her står anført. 

Men en negativliste giver anledning til mange gråzoner, der i sidste ende går ud over de eksotiske dyr, som kommer i klemme. Nogle arter kan være så sjældne og ukendte, at de endnu ikke har fundet vej til negativlisten. Men blot fordi de ikke står anført på listen, betyder det ikke, at de er egnet til et liv i fangenskab.

Dyrenes Beskyttelse arbejder derfor i stedet for at få indført en positivliste med de arter, man gerne må holde.

Ved at indføre en positivliste kan vi undgå de gråzoner, hvor arter, der endnu ikke har fundet vej til negativlisten, rent faktisk er lovlige at holde som hobbydyr i Danmark. Det er uholdbart for de eksotiske dyr, der kommer i klemme på baggrund af en sådan gråzone. Positivlisten er derimod nem at gennemskue og giver et klart overblik over, hvilke dyr der er tilladte at holde.

Ikke alle dyr er egnede som hobbydyr. Der findes eksotiske dyr med så specifikke behov, at det ikke kan lade sig gøre at opfylde dem i fangenskab. I disse tilfælde kan det få alvorlige konsekvenser for dyrenes velfærd og trivsel. 

Derudover er nogle dyr farlige at holde i fangenskab og kan påføre skader på mennesker og andre dyr. Andre dyr er mestre i at flygte, hvilket kan udgøre en fare for de lokale økosystemer og biodiversiteten, hvis de undslipper eller udsættes i naturen. Yderligere kan nogle eksotiske dyr overføre sygdomme til mennesker (zoonoser) og dermed udgøre en trussel mod folkesundheden.

Positivlisten er derfor et uundværligt redskab i lande, hvor handlen med eksotiske dyr stortrives, og i lande, der ønsker at forebygge alle de risici, der er forbundet med handel med eksotiske dyr. Så ja, Danmark har brug for en positivliste.

 

Brug for flere argumenter?

Eurogroup for Animals’ folder, Think Positive, indeholder mange gode argumenter for en positivliste som det foretrukne politiske redskab til at regulere handlen med og hold af eksotiske dyr. 

Alene i Europa estimeres handlen med vilde dyr til at have en værdi på mere end 100 milliarder euro årligt, ifølge en EU-rapport fra 2016. Disse tal inkluderer bl.a. handlen med skind, elfenben, medicin og eksotiske kæledyr. 

Med globaliseringen er det blevet lettere at transportere dyr rundt i verden. Det er også en trend at holde dyr, der er specielle og som ikke alle andre mennesker har.

Selv hvis dyrene er avlet i fangenskab, og derfor ikke har betydning for udryddelse af de pågældende arter i naturen, er det ikke ensbetydende med:

- At dyrene er egnet til at holdes af private som hobbydyr

- At dyrene ikke er invasive arter

- At dyrene ikke udgør en sundhedsrisiko

Eksotiske hobbydyr i Europa og resten af verden

Slanger, aber, edderkopper og papegøjer er blot nogle af de eksotiske dyr, som desværre stadig handles i stor stil på europæisk plan. Faktisk er det i de fleste EU-lande helt lovligt at bringe de fleste slags eksotiske dyrearter ind i sit hjem, og EU er i sig selv ét af de største markeder i verden for eksotiske hobbydyr. Her er dyrene desværre de helt store tabere og udsættes i mange tilfælde for alvorlige konsekvenser.

I perioden fra 2004-2014 importerede EU-medlemslande alene 20.788.747 reptiler. 10 ud af de 15 lande, som reptilerne blev eksporteret fra, er såkaldte biodiversitetshotspots. Det indikerer, at en stor del af de arter, som lever der, er endemiske, og kun findes på det pågældende sted. Det er blandt andet lande som Vietnam, Tanzania, Togo og Indonesien, de eksotiske dyr eksporteres fra.

Dyrenes Beskyttelse arbejder på både nationalt og på europæisk plan med Eurogroup for Animals for at få indført en positivliste. Samtidig arbejder foreningen også internationalt for at få dyrene på den øverste politiske dagsorden i FN-systemet med organisationen World Federation for Animals.  

ET GLOBALT PROBLEM MED ALVORLIGE KONSEKVENSER

Skægagame

DYREVELFÆRD

Det anslås, at der lever tusinder af eksotiske hobbydyr i europæiske hjem, som ikke egner sig til et liv til i fangenskab. Eksotiske dyr har ofte komplekse behov inden for foder, miljø og adfærd.

Desværre lider disse dyr ofte pga. forkert pasning, utilstrækkelig føde og fejlagtig eller ingen dyrlægehjælp.
 
 

Silkeabe

RISIKO FOR INVASIVE ARTER

Det sker jævnligt, at eksotiske hobbydyr undslipper fangenskab eller slippes ud i naturen af deres ejere. Dette kan have alvorlige konsekvenser for hjemmehørende arter, samt forstyrre de lokale økosystemer og biodiversiteten.

Bekæmpelsen af de såkaldte invasive eksotiske arter koster EU 12 mia. euro om året.

Moskusskildpadde

FARE FOR UDRYDDELSE I NATUREN

Handlen med eksotiske dyr er en trussel mod bevarelsen af vilde arter. Dyr bliver jævnligt taget fra naturen og transporteret til Europa og andre dele af verden, hvor de ender som hobbydyr i fangenskab.

Indfangning af dyr i naturen, som går til kæledyrshandlen, kan være med til at forårsage fald i de vilde populationer og true biodiversiteten.
 

Slange

FOLKESUNDHED OG SIKKERHED

Handel med og hold af eksotiske dyr indebærer risici for folkesundheden. F.eks. kan nogle eksotiske dyr være farlige og forårsage alvorlige skader på mennesker og andre dyr. Nogle arter har også en større risiko for (potentielt farlige) zoonoser.

Zoonoserne kan bl.a. bestå af infektionssygdomme, der kan overføres fra dyr til mennesker.

POSITIVLISTEN I EU

Vil du vide, hvilke europæiske lande der allerede arbejder med en positivliste?
Hold musen hen over de farvede lande for at se deres nuværende status.

 

Q&A - PRAKTISKE SPØRGSMÅL

Det kan man heller ikke altid, men i disse tilfælde må tvivlen komme dyret til gode, hvorfor dyret da ikke bør medtages på positivlisten.

Ja. I 2008 blev der f.eks. afsagt en dom fra EU-domstolen, som godkendte Belgiens positivliste.

I dag har en bekendtgørelse om forbud mod hold af særlige dyr allerede en bestemmelse, som siger, at dyr, der forbydes fremover, kan holdes, indtil de dør. Dog skal disse være registrerede og det skal sikres, at de ikke formerer sig eller videresælges. Dermed vil en positivliste ikke have betydning for nuværende ejere af eksotiske hobbydyr.

EU-lovgivningen er desværre meget begrænset, når det kommer til regulering af handlen med eksotiske dyr. EU-Kommissionen har indført en ny forordning for de invasive fremmede arter (siden 2015) og en ny forordning for dyresundhed, der dækker sundhedsrestriktioner og registreringspligt for alle kommercielle opdrættere.

EU har også indført forordningen om handel med vilde dyr, der omhandler beskyttelse af dyre- og plantearter ved at regulere handlen i overensstemmelse med CITES, en international konvention, der arbejder med kontrol af handlen (over landegrænser) med truede dyr og planter.

I øjeblikket er der ikke indført nogen specifik lovgivning om eksotiske hobbydyr på EU-plan. Flere europæiske dyrevelfærdsorganisationer har dog pt. (fra 2020) øget deres fokus på området og er trådt til som fortalere for implementeringen af en positivliste på EU-plan.

SENESTE ARTIKLER
 

Eksotiske dyr i forkerte hænder

EU-parlamentet skubber på for positivliste for eksotiske kæledyr

Totalt forbud mod at importere dyr fra naturen

Abes tragiske død kunne være undgået

Handel med vilde dyr udgør stor sundhedsrisiko

Handel med vilde kæledyr: Så stort er problemet